Юрист 1 класса прокуратуры

1) юрист 3-го класу – 2 роки;

2) юрист 2-го класу – 2 роки;

3) юрист 1-го класу – 3 роки;

4) молодший радник юстиції – 3 роки;

5) радник юстиції – 4 роки;

6) старший радник юстиції – 4 роки.

Строки перебування в чинах державного радника юстиції 1-го, 2-го, 3-го класів не встановлюються.

— Генеральний прокурор, призначаючи на вищу посаду, присвоює чин без дотримання черговості, але не більше як на два чини вище того, в якому працівник перебуває;

— Генеральний прокурор України входить з поданням до Президента України про присвоєння класного чину Державного радника юстиції 1, 2, 3-го класів.

Класний чин юриста 3-го класу присвоюється працівникам, які працюють в органах прокуратури не менше 6 місяців, а молодим спеціалістам – після закінчення строку стажування і призначення на посаду.

Працівникам, які перейшли на роботу в органи прокуратури з інших організацій, класні чини присвоюються з урахуванням посад, на які їх призначено, і досвіду роботи.

Як виняток, присвоєння вищого класного чину працівникові, незалежно від посади, яку він обіймає, можливе за зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу в роботі, інші значні заслуги, з урахуванням стажу роботи,

Працівники органів прокуратури, яким присвоєно класні чини, перебувають у них довічно.

Позбавлення класного чину можливе, у разі звільнення працівника з органів прокуратури за провини, які ганьблять його.

У разі грубих порушень службового обов’язку чи негідної поведінки працівника прокуратури може бути понижено в класному чині.

VI.Важливою передумовою успішного виконання покладених на прокуратуру функцій є компетентність та особиста дисципліна прокурорсько-слідчих працівників.

Питання, пов’язані із заохоченнями та дисциплінарною відповідальністю працівників прокуратури, регламентується “ Дисциплінарним статутом прокуратури України “ , затвердженим постановою Верховної Ради України від 6.11.1991 року.

Заходи заохочення, що застосовуються до працівників прокуратури:

— дострокове присвоєння класного чину або підвищення в класному чині;

— нагородження нагрудним знаком “ Почесний працівник прокуратури України “.

За особливі заслуги в роботі працівники прокуратури можуть бути представлені до нагородження державними нагородами і присвоєння почесного звання “ Заслужений юрист України”, підвищення в класному чині Державного радника юстиції, що входить до компетенції Президента України.

Генеральний прокурор може застосовувати всі заходи заохочення, окрім вище зазначених, що застосовуються Президентом.

Прокурори АРК, областей і прирівняні до них, мають право заохотити працівника подякою, грошовою премією, подарунком.

Про застосування інших виді заохочення ці прокурори вносять подання Генеральному прокуророві України.

Подання про відзначення державними нагородами та присвоєння звання “ Заслужений юрист України” вносить Президентові Генеральний прокурор.

— зниження у класному чині;

— зниження у посаді;

— позбавлення нагрудного знака “ Почесний працівник прокуратури України “;

— звільнення з позбавленням класного чину.

Підстави притягнення працівників прокуратури до дисциплінарної відповідальності:

— невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

— провину, яка ганьбить прокурорсько-слідчого працівника як працівника прокуратури.

Постановлення виправдувального вироку, повернення кримінальної справи на додаткове розслідування, скасування запобіжного заходу та інших процесуальних рішень тягне за собою дисциплінарну відповідальність прокурорів і слідчих, якщо ними в процесі слідства було допущено недбалість або несумлінність.

Генеральний прокурор має право застосовувати дисциплінарне стягнення в повному обсязі вказаного переліку, за винятком позбавлення або пониження у класному чині державного радника юстиції 1, 2, 3 –го класів, оскільки це можливо лише Указом Президента за поданням Генерального прокурора України.

Прокурори АРК, областей та прирівняні до них мають право застосовувати такі дисциплінарні стягнення:

— зниження в посаді;

— звільнення ( крім зниження на посаді та звільнення працівників, які призначаються Генеральним прокурором України ).

За необхідності застосувати всі інші заходи дисциплінарного стягнення зазначені прокурори вносять подання Генеральному прокуророві.

Особи, нагороджені нагрудним знаком “ Почесний працівник прокуратури України “, можуть бути звільнені за попередньої згоди Генерального прокурора України.

Міські, районні та прирівняні до них вносять подання вищестоящому прокуророві про накладення дисциплінарного стягнення до підлеглих їм працівників.

Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості проступку та вини.

Прокурор, який вирішує питання про накладення стягнення, повинен особисто зясувати обставини справи та одержати письмове пояснення від особи, яка його вчинила.

У разі необхідності може бути призначено службову перевірку, строк якої не може перевищувати двох місяців.

Дисциплінарне стягнення застосовується протягом одного місяця від дня виявлення провини, не рахуючи часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але не пізніше одного року від дня вчинення проступку.

За один і той же проступок може бути накладено лише одне стягнення.

Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ відповідного прокурора, який оголошується працівникові під розписку. Копія наказу додається до особової справи.

Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено працівником Генеральному прокуророві України місячний строк з дня ознайомлення з наказом. Рішення Генерального прокурора про накладення стягнення може бути оскаржене до Вищої ради юстиції України.

VII. До актів прокурорського реагування ( діяльності ) відносять:

— документальні санкціонування, дозволи, затвердження та ін.

Протест прокурора ( ст. 21 Закону про прокуратуру ). Протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу чи посадової особи.

У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність із законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою в десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокуророві.

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним. Заяву до суду може бути подано протягом 15 днів від моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення строку, передбаченого законом для його розгляду. Подання такої заяви зупиняє дію правового акта.

Наведений правовий акт за суттю і фактично може бути застосовано у здійсненні майже всіх напрямів прокурорської діяльності, за винятком підтримання державного обвинувачення в суді та представництва у судах. Адже протест – це акт прокурорського нагляду, а за судами прокуратура нагляду не здійснює.

Припис прокурора ( ст. 22 Закону ). Письмовий припис про усунення порушень закону вноситься прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому в порядку підпорядкованості органу чи особі, які правомочні усунути порушення

Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону має :

— може завдавати істотної шкоди інтересам держави, юридичним осбам та громадянам, якщо не буду негайно усунуто.

Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокуророві.

Классные чины

Классный чин — это специальный служебный разряд, персональное звание прокурорского работника как государственного служащего, который присваивается с учетом занимаемой должности, стажа (выслуги), знаний и опыта, а также результатов работы по укреплению законности и правопорядка. Классные чины присваиваются прокурорам, научным и педагогическим работникам научных и образовательных учреждений системы прокуратуры РФ. Классные чины прокурорским работникам РФ присваиваются с учетом занимаемой должности, срока пребывания в классном чине, результатов аттестации.
К присвоению первоначального классного чина представляются прокурорские работники РФ, прошедшие аттестацию, имеющие соответствующее образование и следующий стаж работы в занимаемой должности:
— прокуроры, научные и педагогические работники (включая директоров, их заместителей, начальников отделов и подразделений) научных и образовательных учреждений системы прокуратуры РФ — не менее шести месяцев.
Досрочно или без соблюдения последовательности классный чин присваивается:
— при выдвижении на вышестоящую должность;
— за примерное исполнение служебного долга или особые отличия в работе.
При этом очередной классный чин может быть присвоен выше положенного по занимаемой должности (но не выше чем на два чина), за исключением классных чинов государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса.
Прокурорские работники Российской Федерации, которым присвоены классные чины, состоят в них пожизненно. Прокурорские работники РФ, осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, могут быть лишены классного чина по приговору суда.
Указом Президента РФ N 659 от 30 июня 1997 г. утверждено Положение о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации.
Согласно Положению в системе прокуратуры Российской Федерации устанавливаются следующие классные чины (от низшего к высшему): младший юрист; юрист 3 класса; юрист 2 класса; юрист 1 класса; младший советник юстиции; советник юстиции; старший советник юстиции; государственный советник юстиции 3 класса; государственный советник юстиции 2 класса; государственный советник юстиции 1 класса; действительный государственный советник юстиции.
Классный чин действительного государственного советника юстиции присваивается Генеральному прокурору Российской Федерации Президентом РФ. Классные чины государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса присваиваются Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ прокурорским работникам РФ, имеющим высшее юридическое образование. Заместителям Генерального прокурора присваиваются классные чины государственного советника юстиции 1 класса. Прокурорам субъектов РФ по должности присваиваются классные чины государственного советника юстиции 2 и 3 класса.
Первоначальный классный чин, классные чины старшего советника, советника, младшего советника юстиции присваиваются Генеральным прокурором РФ всем работникам органов прокуратуры. Классные чины в порядке поощрения и классные чины сотрудникам научных и образовательных учреждений прокуратуры РФ присваивает Генеральный прокурор РФ.
Другие классные чины присваиваются прокурорами субъектов Федерации. Устанавливаются следующие сроки пребывания в классном чине: младшего юриста — один год или до получения высшего юридического образования, юриста 3 класса — два года, юриста 2 класса — два года, юриста 1 класса — три года, младшего советника юстиции — три года, советника юстиции — четыре года.
Сроки пребывания в чинах старшего советника юстиции, государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса не устанавливаются.
Порядок присвоения классных чинов детализирован приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.12.2007 N 198 «О классных чинах и форменном обмундировании прокурорских работников».

Форменная одежда и знаки различия работников органов прокуратуры Российской Федерации установлены Постановлением Правительства РФ от 25.03.1996 N 352 (ред. от 19.11.2008) «Об утверждении норм выдачи и описания знаков различия и форменного обмундирования прокуроров, следователей, других прокурорских работников, научных и педагогических работников, имеющих классные чины»

Форменная одежда для мужчин

Костюм мужской (пиджак, брюки) для советников юстиции и юристов изготавливается из шерстяной ткани синего цвета. Для советников юстиции — пиджак полуприлегающего силуэта, двубортный, с шестью форменными пуговицами, расположенными в два ряда и со смещенной бортовой застежкой, спинка без разреза.
Для юристов 1-3 классов и младшего юриста — пиджак полуприлегающего силуэта, однобортный с застежкой на три форменные пуговицы, с гладкими полями, сшивной спинкой, разрезом.
Воротник и лацканы отложные. Рукава втачные двушовные с обшлагом, по верху обшлага и по краю воротника — канты темно-зеленого цвета. Пиджак имеет боковые прорезные карманы, прикрытые клапанами. На воротнике размещаются ведомственные металлические эмблемы золотистого цвета.
Брюки прямые,навыпуск, без манжет. По боковому шву — кант темно-зеленого цвета.
На пиджаке носятся нашивные погоны синего цвета.

Костюм мужской для старшего советника юстиции, советника юстиции и младшего советника юстиции

Костюм мужской для юристов 1-3 класса и младшего юриста

Ведомственные эмблемы на воротник форменного обмундирования. Представляют собой геральдический окованный щит с вырезами в верхней части, наложенный на скрещенные мечи, направленные остриями вниз. Эмблемы золотистого цвета. Для советников юстиции и юристов — эмблемы металлические, высотой 25 мм и шириной — 20 мм, для государственных советников юстиции — эмблемы вышитые, высотой 29 мм им шириной 18 мм.

Кокарда на головные уборы. Кокарда в виде выпуклой овальной розетки золотистого цвета, с зубцами по краю и насечкой на зубцах. В поле розетки голубого цвета — изображение Государственного герба Российской Федерации. Розетка обрамлена эмблемой в виде венка из дубовых листьев, перевязанных снизу лентой. Эмблема для высшего состава вышитая.

Погоны старшего советника юстиции,
советника юстиции и младшего советника юстиции

Погоны прямоугольные, с трапецивидным верхним краем. Изготавливаются из галуна специального переплетения синего цвета на суконном подбое. Поле погона с двумя просветами зеленого цвета. Погоны с окантовкой темно-зеленого цвета по всем сторонам, кроме нижней. На погонах соответственно классному чину размещены металлические пятиконечные звезды золотистого цвета диаметром 20 мм.
В верхней части погон размещена форменная пуговица золотистого цвета диаметром 14 мм.
Знаки различия на погонах устанавливаются:
Для старшего советника юстиции — 3 звезды, из них две на просветах, третья — выше первых двух на продольной осевой линии погона между просветами. Расстояние от нижнего края погона до центра первой звезды — 20 мм, между звездами вдоль погона — 25 мм.
Для советника юстиции — 2 звезды на просветах. Расстояние от нижнего края погона до центра первой звезды — 20 мм.
Для младшего советника юстиции — 1 звезда на продольной осевой линии погона между просветами на расстоянии 45 мм от нижнего края погона до центра звезды.

Луценко и остальным прокурорам подняли зарплаты

Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры.

Такое решение было принято в среду, сообщают «Наши гроши».

Новые должностные оклады генпрокурора и его заместителей составят 32-37 тысяч грн. Кабмин отменил норму, согласно которой оклад генпрокурора ранее составлял 18,5 минимальных заработных плат – 6 тыс 142 грн, первого зама – 15,8 минимальных зарплат или 5 тыс 245 грн, зама – 14,8 минимальных зарплат или 4 тыс 914 грн.

При этом для расчета оклада в данном случае применялся размер минимальной заработной платы в сумме 332 грн, как это установлено для высших государственных служащих согласно постановлению №1243 от 21 декабря 2005 года.

Должностные оклады прокуроров и следователей вырастут в 2,8-3 раза. В экспертном заключении также указано, что размер надбавок к окладам вырастет в 13-20 раз — до 1400-3200грн.

При согласовании изменений Минсоцполитики указало, что зарплаты прокурорам нужно повысить до уровня зарплат в других правоохранительных органах. Например министерство указало зарплаты НАБУ, где должностной оклад директора составляет 80 тыс. грн, а детектива — 30 тыс. грн.

В приложении к проекту постановления Минсоцполитики обнародовал расчеты месячных зарплат, в том числе, руководства ГПУ.

Согласно им заработная плата генпрокурора может составит 166 тыс. грн в месяц с учетом премии и материальной помощи.

Первый заместитель генпрокурора сможет получать 139 тыс. грн, военный прокурор — 142 тыс. грн, начальник департамента — почти 49 тыс. грн.

Как сообщают «Украинские новости» оклад прокуроров Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской областей повышен на 6037 грн до 9370 грн; прокурора Крыма — на 6059 до 9410 гривен, прокуроров Севастополя, Волынской, Кировоградской, Черновицкой- на 5654 до 8670 гривен, прокуроров Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской , Хмельницкой, Черкасской, Черниговской — на 5820 до 8970 гривен.

Принятым документом также повышенны оклады других работников Генеральной прокуратуры, прокуратур Крыма, Киева и Севастополя, областных и местных прокуратур.

Надбавка за классный чин государственного советника юстиции Украины теперь составляет 3 200 гривен вместо 160, за чин госсоветника юстиции 1 класса 3 000 гривен вместо 150, госсоветника юстиции 2 класса — 2 800 гривен вместо 145, госсоветника юстиции 3 класса — 2 600 гривен вместо 140, старшего советника юстиции — 2 400 гривен вместо 135 гривен, советника юстиции — 2 200 гривен вместо 130, младшего советника юстиции — 2 000 гривен вместо 125, юриста 1 класса — 1 800 гривен вместо 120, юриста 2 класса — 1 600 гривен вместо 115 гривен, юриста 3 класса — 1400 вместо 110 гривен.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, реализация документа потребует дополнительных расходов госбюджета в сумме 1,3 млрд гривен в 2017 году.

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 70 429 гривен.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 56 695 гривен.

Работники прокуратуры будут зарабатывать больше

Правительство одобрило повышение оплаты труда сотрудников прокуратуры и утвердило новые схемы должностных окладов работников Генпрокуратуры, прокуратур АР Крым, областей, Киева и Севастополя, местных, а также военных прокуратур.

Должностные оклады прокуроров и следователей вырастут в несколько раз. В частности, оклад начальника самостоятельного управления Генпрокуратуры составит 9570 грн (сейчас от 3383 до 3421), а начальника отдела — 9140 грн (сейчас от 3190 до 3228).

При этом должностной оклад Генерального прокурора утвержден в размере 37 тыс. грн, первого заместителя Генпрокурора — 34 тыс. грн, заместителя — 32 тыс. грн.

Месячный должностной оклад прокурора составит от 8670 до 9410 грн (сейчас от 3016 до 3351), следователя по особо важным делам — 5780 грн (сейчас от 1645 до 1688), старшего следователя — 5730 грн (сейчас 1618), следователя — 5660 грн (сейчас 1597) и т. д.

Кроме того, существенно выросли суммы надбавок за классные чины. Так, надбавка государственного советника юстиции теперь составит 3200 вместо 160 грн, госсоветника юстиции 1-го класса — 3000 вместо 150 грн, госсоветника юстиции 2-го класса — 2800 вместо 145 грн, госсоветника юстиции 3-го класса — 2600 вместо 140 грн, старшего советника юстиции — 2400 вместо 135 грн, советника юстиции — 2200 вместо 130 грн, младшего советника юстиции — 2000 вместо 125 грн, юриста 1-го класса — 1800 вместо 120 грн, юриста 2-го класса — 1600 вместо 115 грн, юриста 3-го класса — 1400 вместо 110 грн.

Про формений одяг працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 вересня 1998 р. № 1392
Київ

Про формений одяг працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини

Кабінет Міністрів України постановляє:

зразки (малюнки) форменого одягу працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини (додаються до оригіналу);

2. Установити, що порядок видачі, обліку та носіння форменого одягу працівників прокуратури затверджується Генеральною прокуратурою України.

3. Міністерству економіки починаючи з 1998 року під час формування загальних обсягів продукції для забезпечення державних потреб передбачати обсяги виготовлення службового обмундирування відповідно до заявок Генеральної прокуратури України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. № 1392

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС
форменого одягу працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини

I. Форма одягу державних радників юстиції

Комплект парадної форми

Кашкет напіввовняний світло-сірого кольору з околичкою і кантами блакитного кольору, кокардою золотистого кольору та шитвом на околичці з позолоти. Козирок чорний. Над козирком на двох малих формених ґудзиках кріпиться позумент з позолоти. Козирок кашкета по краях оздоблено двома колосками, вишитими позолотою.

Костюм з напіввовняної тканини світло-сірого кольору, що складається з двобортного кітеля та штанів навипуск без манжет з лампасами і кантом у боковому шві блакитного кольору. Комір кітеля та манжети рукавів оздоблено кантом блакитного кольору. Кітель має шість великих формених ґудзиків. На комірі позолотою вишито орнамент та зображення щита і двох мечів.

Пальто із сукняної тканини світло-сірого кольору, прямого силуету, двобортне, із застібкою на три формені ґудзики золотистого кольору, з відкладним коміром та лацканами. Пілочки з боковими кишенями з клапанами. Комір із натурального каракулю сірого кольору. Рукави вшивні, двошовні, з прямими обшлагами.

Погони нашивні золотистого кольору.

Сорочка навипуск з довгим рукавом білого кольору з вишивкою на комірі золотистого кольору у вигляді листочків та щита і двох мечів.

Сорочка навипуск з коротким рукавом білого кольору з вишивкою на комірі золотистого кольору у вигляді листочків та щита і двох мечів.

Краватка чорного кольору з вишивкою золотистою ниткою у вигляді щита і двох мечів та віночка з листочків.

Шкарпетки літні світло-сірого кольору.

Шкарпетки зимові світло-сірого кольору.

Туфлі шкіряні світло-сірого кольору.

Кашне трикотажне білого кольору.

Для працівників органів прокуратури — жінок, яким присвоєно класні чини, форма одягу така ж, як і для чоловіків, за винятком шкарпеток і кашкета, які замінюються колготками і фетровим капелюшком світло-сірого кольору, та додається спідниця. Спідниця прямого силуету двошовна. На капелюшку кріпиться кокарда золотистого кольору.

Замість двобортного кітеля жінки можуть носити однобортний із застібкою на три формених великих ґудзики.

Комплект щоденної форми

Кашкет напіввовняний темно-синього кольору з околичкою чорного кольору, кантами блакитного кольору і кокардою золотистого кольору. Козирок чорний. Над козирком на двох маленьких формених гудзиках кріпиться позумент з позолоти. Козирок кашкета державного радника юстиції України по краях оздоблено двома колосками, вишитими позолотою.

Шапка зимова каракулева з кокардою золотистого кольору.

Куртка зимова подовжена із напіввовняної тканини темно-синього кольору з внутрішньою потайною застібкою та поясом по лінії талії, з утеплювачем із штучного хутра. Комір із натурального каракулю. Погони нашивні темно-сірого кольору. Кишені накладні.

Пальто із сукняної тканини темно-синього кольору, прямого силуету, двобортне, із застібкою на три формені ґудзики золотистого кольору, з відкладним коміром та лацканами. Пілочки з боковими кишенями з клапанами. Комір із натурального каракулю сірого кольору. Рукави вшивні, двошовні, з прямими обшлагами. Погони нашивні темно-сірого кольору.

Плащ з напіввовняної тканини темно-синього кольору, однобортний, підперезаний поясом. Погони нашивні темно-сірого кольору. На комірі позолотою вишито орнамент та зображення щита і двох мечів. Плащ застібається на чотири потайних гудзики, по одному форменому гудзику пришивається на хлястиках рукавів.

Костюм з напіввовняної тканини темно-синього кольору складається з двобортного кітеля і штанів навипуск без манжет з лампасами та кантом у боковому шві блакитного кольору. Комір кітеля та манжети рукавів оздоблено кантом блакитного кольору. Кітель має шість великих формених гудзиків та три малих — на шліці рукава. На комірі позолотою вишито орнамент та зображення щита і двох мечів. Погони нашивні темно-сірого кольору.

Сорочка навипуск з довгим рукавом білого кольору з вишивкою на комірі золотистого кольору у вигляді листочків та щита і двох мечів.

Сорочка навипуск з коротким рукавом білого кольору з вишивкою на комірі золотистого кольору у вигляді листочків та щита і двох мечів.

Сорочка навипуск з довгим рукавом блакитного кольору з вишивкою на комірі золотистого кольору у вигляді листочків та щита і двох мечів.

Сорочка навипуск з коротким рукавом блакитного кольору з вишивкою на комірі золотистого кольору у вигляді листочків та щита і двох мечів.

Краватка темно-синього кольору з вишивкою золотистою ниткою у вигляді щита і двох мечів та віночка з листочків.

Шкарпетки літні чорного кольору.

Шкарпетки зимові чорного кольору.

Туфлі шкіряні чорного кольору.

Чоботи шкіряні чорного кольору з «блискавкою», підбивка із натурального хутра.

Рукавички шкіряні п’ятипалі утеплені чорного кольору.

Пасок для штанів чи спідниці шкіряний чорного кольору.

Кашне трикотажне сірого кольору.

Для працівників органів прокуратури — жінок, яким присвоєно класні чини, форма одягу така ж, як і для чоловіків, за винятком шкарпеток і кашкета, які замінюються колготками і фетровим капелюшком, та додається спідниця. Спідниця прямого силуету двошовна. На капелюшку кріпиться кокарда золотистого кольору.

Замість двобортного кітеля жінки можуть носити однобортний із застібкою на три формених великих гудзики.

Погони і фурнітура

Погони нашивні, виготовлені із спеціальної тканини золотистого та темно-сірого кольору. Краї погонів оздоблені кантом блакитного кольору. Погони знімні білого та блакитного кольору, виготовлені із спеціальної тканини.

На погонах державного радника юстиції України у верхній частині розміщено Державний Герб України, обшитий гілками, у середній частині — велику зірку.

На погонах державних радників юстиції розміщено: радника юстиції 1 класу — 3 зірки, радника юстиції 2 класу — 2 зірки, радника юстиції 3 класу — 1 зірку.

Кокарда металева золотистого кольору із зображенням тризуба на блакитному тлі, краї кокарди по колу оздоблено гілками. Гудзики великі металеві діаметром 20 мм та малі металеві — діаметром 13 мм золотистого кольору із зображенням Державного Герба України по середині, по колу — оздоблена у вигляді листочків.

Зірка на погоні державного радника юстиції України має діаметр кола 35 мм, а зірка на погоні державного радника юстиції — 25 мм.

Погони державних радників юстиції та комір вишиваються позолотою.

II. Форма одягу радників юстиції та юристів

Кашкет напіввовняний темно-синього кольору з окличкою чорного кольору, кантами блакитного кольору і кокардою золотистого кольору. Козирок чорного кольору. Над козирком на двох малих формених гудзиках кріпиться позумент золотистого кольору.

Шапка зимова із натурального хутра з кокардою золотистого кольору.

Куртка зимова подовжена із напіввовняної тканини темно-синього кольору з внутрішньою потайною застібкою та поясом по лінії талії, з утеплювачем та коміром із штучного хутра. Погони нашивні темно-сірого кольору. Кишені накладні.

Пальто із сукняної тканини темно-синього кольору, прямого силуету, двобортне, із застібкою на три формені ґудзики золотистого кольору, з відкладним коміром та лацканами. Пілочки з боковими кишенями з клапанами. Комір із натурального хутра темно-синього кольору. Рукави вшивні, двошовні, з прямими обшлагами. Погони нашивні темно-сірого кольору із синіми просвітами.

Плащ однобортний з напіввовняної тканини темно-синього кольору, підперезаний поясом, застібається на чотири потайних гудзики, по одному форменому гудзику пришивається на хлястиках рукавів. Погони нашивні темно-сірого кольору.

Костюм з напіввовняної тканини темно-синього кольору, що складається з двобортного кітеля та штанів без манжет з кантом блакитного кольору у боковому шві. Кітель має шість великих формених гудзиків та три малих — на шліці рукава. На комірі прикріплюється орнамент у вигляді гілочки з листочками та емблема у вигляді щита і двох мечів.

Сорочка навипуск з довгим рукавом білого кольору.

Сорочка навипуск з коротким рукавом білого кольору.

Сорочка навипуск з довгим рукавом блакитного кольору.

Сорочка навипуск з коротким рукавом блакитного кольору.

Краватка темно-синього кольору.

Шкарпетки літні чорного кольору.

Шкарпетки зимові чорного кольору.

Туфлі шкіряні чорного кольору.

Чоботи шкіряні чорного кольору з підбивкою із штучного хутра.

Рукавички шкіряні п’ятипалі утеплені чорного кольору.

Пасок для штанів чи спідниці шкіряний чорного кольору.

Кашне трикотажне сірого кольору.

Для працівників органів прокуратури — жінок, яким присвоєно класні чини, форма одягу така ж, як і для чоловіків, за винятком шкарпеток і кашкета, які замінюються колготками і фетровим капелюшком, та додається спідниця. Спідниця прямого силуету двошовна. На капелюшку кріпиться кокарда золотистого кольору.

Замість двобортного кітеля жінки можуть носити однобортний із застібкою на три формених великих гудзики.

Погони і фурнітура

Погони радників юстиції та юристів виготовляються із спеціальної тканини. Нашивні погони темно-сірого кольору із синіми просвітами. Знімні погони білого кольору із синіми просвітами. Погони радників юстиції мають два синіх просвіти. На погонах кріпляться великі зірки залежно від класного чину: старшого радника юстиції — 3 зірки, радника юстиції — 2 зірки, молодшого радника юстиції — 1 зірка. Погони юристів мають один синій просвіт, на них кріпляться маленькі зірки залежно від класного чину: юриста 1 класу — 4 зірки, юриста 2 класу — 3 зірки, юриста 3 класу — 2 зірки.

Кокарда металева золотистого кольору із зображенням тризуба на блакитному тлі з металевою смужкою золотистого кольору, на якій вишито гілочку з листочками. Емблема металева золотистого кольору із зображенням щита та двох мечів. Зірки металеві золотистого кольору діаметром кола: у радника юстиції — 20 мм, у юристів — 13 міліметрів. Гудзики великі золотистого кольору діаметром 20 міліметрів. Гудзики маленькі золотистого кольору діаметром 13 міліметрів. У середині гудзика — зображення щита і двох мечів.

Орнамент та зображення щита і двох мечів прикріпляються на ріжках коміра. Широкі смужки орнаменту прикріпляються на комірі у радників юстиції, а вузькі — у юристів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. № 1392

Популярное:

  • Залог в суде украина Залог как мера пресечения в уголовном производстве (Новый уголовно-процессуальный кодекс Украины) Залог заключается во внесении средств в денежной единице Украины на специальный счет, определенный в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, с целью обеспечения выполнения […]
  • Адрес гостехнадзора в москве замена прав Когда потребуется и как происходит замена прав на трактор? Замена прав на трактор происходит в органах Гостехнадзора и может потребоваться в различных случаях. Правилами пользования специальной тракторной техникой предусматривается требование применения исключительно удостоверений нового […]
  • Сниму жилой гараж в москве Сниму жилой гараж в москве Метр квадратный – Вся недвижимость России Недвижимость Москвы Аренда гаража в Москве Я хозяин! Сдам гаражный бокс в ГСК "Монолит", Первый теплый ЭТАЖ!! Варшавское шоссе дом 152, к. 18, м.… От метро 10 мин.пешком. Удобный заезд с Алтуфьевского ш., […]
  • Приговор по ст 105 ук Приговор по ст 105 ук рф Приговором суда первой инстанции осудили отца 88 лет по ч.1 ст.105 УК РФ, лишили свободы на 6 лет. Отец защищался и деревянной клюшкой ударил знакомого, тот скончался. Отец умысла не имел на это. Сейчас в СИЗО, приговор не вступил пока в силу. Отец ветеран […]
  • Личные права граждан рф шпаргалка Личные права граждан рф шпаргалка 26. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН РФ Основные личные права и свободы гражданина РФ – это неотчуждаемые и принадлежащие каждому с рождения права и свободы человека, не зависящие от наличия гражданства РФ и обеспечивающие охрану жизни, свободы и […]
  • Закон о военнослужащих 1993 Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах […]