Оглавление:

Про ставки податку на доходи фізичних осіб Розділ: Новини

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.6 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цьому пункті мінімальна заробітна плата).

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 ПКУ щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.

Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розд. IV ПКУ (п. 167.2 ст. 167 ПКУ).

Згідно з п. 167.3 ст. 167 ПКУ ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів.

Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам — чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у п.п. «б» п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ) оподатковуються за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Пунктом 167.5 ст. 167 ПКУ передбачено, що ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

20 відсотків — для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у п.п. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ);

5 відсотків — для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Ставка податку може становити інший розмір, визначений розд. IV ПКУ (п. 167.6 ст. 167 ПКУ).

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 103.03).

Налоговый кодекс Украины
Статья 167. Ставки налога

167.1. Ставка налога составляет 18 процентов базы налогообложения относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в пунктах 167.2-167.5 этой статьи) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.

167.2. Ставка налога составляет 5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных этим разделом

167.3. Ставка налога может составлять 0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных этим разделом.

167.4. Ставка налога составляет 18 процентов базы налогообложения относительно превышения суммы пенсии (включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом), ежемесячного пожизненного денежного содержания, определенной в подпункте 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 этого раздела, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета по закону.

167.5. Ставки налога на пассивные доходы в базу налогообложения устанавливаются в следующих размерах:

167.5.1. 18 процентов — для пассивных доходов, кроме указанных в подпунктах 167.5.2 и 167.5.4 настоящего пункта;

167.5.2. 5 процентов — для доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративных правах, начисленных резидентами — плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционных сертификатах, которые выплачиваются институтами совместного инвестирования);

167.5.4. в половинном размере ставки, установленной в пункте 167.1 этой статьи — для доходов в виде дивидендов по акциям и / или инвестиционных сертификатах, корпоративных правах, начисленных нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль.

Український юридичний портал

Стаття 167. Зміст корпоративних прав

1. Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

2. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

1. Засновники та учасники господарських організацій володіють так званими корпоратив­ними правами. Корпоративні права виникають у особи, яка в обмін на майнову участь у гос­подарській організації отримує право на частку в її статутному фонді (майні). Комплекс кор­поративних прав складний і включає такі їх види: основні корпоративні права (притаманні учасникові будь-якої господарської організації) — визначаються цим Кодексом та загальними законами («Про господарські товариства» [90] — стаття 10, «Про цінні папери і фондову бір­жу» [494] — стаття 5); спеціальні, наявність яких пов’язується з участю в суб’єкті господарю­вання певної організаційно-правової форми або в господарській організації з певним видом виключної діяльності та закріплюється спеціальними законами; локальні — передбачаються установчими документами конкретної господарської організації з урахуванням специфіки корпоративних відносин, що складаються між нею та її засновниками і учасниками.

Основні корпоративні права включають правомочності на участь суб’єкта цих прав в управлінні господарською організацією, отриманні певної частки прибутку (дивідендів) да­ної організації та активів у разі її ліквідації відповідно до закону. Прикладом спеціальних корпоративних прав може бути право учасника повного товариства на участь у безпосеред­ньому веденні справ товариства (ст. 68 Закону «Про господарські товариства») або сукуп­ність прав засновників/акціонерів фондової біржі, пов’язаних з їх додатковим статусом — членів біржі (ст. 33, 34, 36 Закону «Про цінні папери і фондову біржу»). Локальними корпо­ративними правами зазвичай є дистрибуції (переваги) що надаються учасникам господар­ської організації відповідно до її установчих та внутрішніх документів (право на отримання продукції/робіт/послуг даної організації за пільговими цінами; право на користування со­ціальною інфраструктурою господарської організації та ін.).

2. За загальним правилом володіння корпоративними правами не вважається підприєм­ництвом. Однак про своєрідний виняток з цього правила свідчить вимога (ч. 7 ст. 80 цього Кодексу) щодо обов’язкової наявності в учасників повного товариства та повних учасників командитного товариства, які в межах («під дахом») товариства спільно здійснюють підпри­ємницьку діяльність, статусу зареєстрованого суб’єкта підприємництва.

Кодекс закріплює можливість встановлення на рівні закону обмежень для певних катего­рій осіб щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення (наприклад, учасни­ки повного товариства та повні учасники командитного товариства не можуть брати участь у будь-яких господарських товариствах (крім акціонерного), які мають однорідну з повним товариством мету діяльності (ч. 1 ст. 70 Закону «Про господарські товариства»).

Примітка. У Цивільному кодексі відсутні норми, спеціально присвячені корпоративним правам.

Статья 167 ГПК РФ. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей

Новая редакция Ст. 167 ГПК РФ

1. Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

2. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается.

В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными.

3. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

В случае, если гражданин, в отношении которого подано заявление о признании его недееспособным, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, рассмотрение дела в его отсутствие допускается при условии признания судом причин его неявки неуважительными.

4. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

5. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.

6. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной причине.

Комментарий к Статье 167 ГПК РФ

1. Вопрос, связанный с последствиями неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, является одним из самых сложных в подготовительной части судебного заседания. Проверка явки участников процесса происходит сразу же после открытия судебного заседания (ст. 161 ГПК РФ). Обязательное извещение лиц, участвующих в деле, является одним из условий правомерности его проведения. При этом необходимо проверить, надлежащим ли образом извещены лица, участвующие в деле, имели ли они достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд (ч. 3 ст. 113 ГПК РФ). Если участвующие в деле лица не извещены либо извещены ненадлежащим образом, разбирательство дела откладывается (ст. 169 ГПК РФ).

2. Лица, участвующие в деле, — основная группа участников процесса, которые самостоятельно решают вопрос о форме и пределах своего участия в деле. Но, для того чтобы предотвратить негативные для них последствия в случае неявки в судебное заседание, закон возлагает на них обязанность известить суд о причинах неявки. Лица, участвующие в деле, обязаны также представить доказательства уважительности причин неявки в суд. И если лица, участвующие в деле, были надлежащим образом извещены, но не явились в суд, решающее значение приобретает уважительность или неуважительность причин неявки. Признав причину их неявки уважительной (болезнь, служебная командировка), суд откладывает разбирательство дела.

3. Если суд признает причины неявки неуважительными либо сведений о причинах неявки от лиц, участвующих в деле, к началу судебного заседания не поступит, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие этих лиц.

Отдельные особенности в действующем ГПК РФ имеют правила извещения о месте и времени судебного разбирательства по отдельным категориям дел. С целью защиты прав лиц, страдающих психическим расстройством по делам о признании гражданина недееспособным, Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 21.11.2011) допускает рассмотрение дела в отсутствие гражданина, в отношении которого возбуждено судопроизводство, исключительно при условии признания судом причин его неявки неуважительными. В этом смысле норма ч. 3 ст. 167 ГПК РФ развивает положения ч. 2 ст. 116 ГПК РФ, в соответствии с которой вручение повестки по делу о признании адресата недееспособным или ограниченно дееспособным иным гражданам не допускается.

4. Часть 4 ст. 167 ГПК РФ устанавливает правила рассмотрения дела в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика, даже в случае уважительности причин его неявки, но если он не сообщил о них суду и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. В этом случае при условии согласия истца дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства (ст. 223 ГПК РФ). Следует отметить, что в прежнем гражданском процессуальном законодательстве суд был уполномочен на рассмотрение дела в отсутствие ответчика, если ответчик умышленно затягивает производство по делу. Статья 167 ГПК РФ такой санкции не содержит, но в этом случае с ответчика, недобросовестно заявившего спор относительно иска либо систематически противодействующего правильному и своевременному рассмотрению дела, суд может взыскать в пользу истца компенсацию за фактическую потерю времени (ст. 99 ГПК РФ).

В действующем гражданском процессуальном законодательстве предусмотрена процессуальная санкция и против истца, не просившего о разбирательстве дела в его отсутствие и не явившегося в суд по вторичному вызову, — оставление заявления без рассмотрения (абз. 8 ст. 222 ГПК РФ). Обязательное условие при этом — ответчик не должен требовать рассмотрения дела по существу. Аналогичная санкция установлена и для сторон, не просивших о разбирательстве дела в их отсутствие, если они не явились в суд по вторичному вызову (абз. 7 ст. 222 ГПК РФ).

5. Согласно ч. 5 ст. 167 ГПК РФ стороны могут просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда. Заявление об этом подается в письменной форме либо заносится в протокол судебного заседания, в котором такое заявление было сделано. По общему правилу суд не вправе признать обязательным участие сторон в судебном заседании, если они обратились к суду с такой просьбой (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2008 N 13).

В то же время суд вправе признать явку сторон либо одной из них обязательной. Прямое указание об этом содержится в нормах гражданского процессуального законодательства. Например, при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица (ст. 246 и 252 ГПК РФ). Более того, ГПК РФ предусматривает возможность наложения штрафа на указанных лиц в случае неявки в судебное заседание. По некоторым делам особого производства явка сторон также является обязательной (ст. 273 ГПК РФ). Основаниями для признания судом обязательности участия в судебном заседании сторон либо одной из них могут быть также случаи, указанные в ч. 3 ст. 68, ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, и др.

6. По ранее действовавшему законодательству неявка представителя не лишала суд права рассмотреть дело в его отсутствие при условии надлежащего извещения лица, участвующего в деле. Положение ч. 6 ст. 167 ГПК РФ связывает возможность отложения разбирательства дела с неявкой его представителя. Ходатайство о таком заявлении должно исходить от лица, участвующего в деле, которое должно представить доказательства уважительности причин неявки представителя.

Другой комментарий к Ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

1. Комментируемая статья посвящена последствиям неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей.

Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и представителей зависят от двух обстоятельств:

1) имеются ли сведения об их извещении;

2) являются ли причины их неявки уважительными.

При отсутствии сведений об извещении участвующих в деле лиц суд обязан отложить разбирательство дела, назначить время и место следующего судебного заседания и известить об этом неявившихся лиц в установленном порядке (см. ст. ст. 115 — 117 ГПК и комментарий к ним).

Если в судебное заседание не явилось участвующее в деле лицо, которое было надлежаще извещено о времени и месте судебного заседания, решение вопроса о последствиях его неявки будет зависеть от характера причин неявки: являются они уважительными или неуважительными.

Закон не определяет, какие обстоятельства надлежит считать уважительными причинами, оставляя решение данного вопроса на усмотрение суда.

В случае признания причины неявки уважительной суд может отложить разбирательство дела, в противном случае суд продолжает рассмотрение дела в отсутствие неявившегося лица.

2. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает последствия неявки в судебное заседание ответчика.

В случае неявки надлежащим образом извещенного ответчика суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие, если будут налицо два условия в совокупности:

1) он не сообщил суду об уважительных причинах неявки;

2) он не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Стороны также могут просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копии решения. Действие данной нормы распространяется на всех участвующих в деле лиц с учетом их процессуального положения и в зависимости от того, явились ли в судебное заседание стороны.

Однако следует учитывать, что суд по конкретному делу с учетом его обстоятельств вправе независимо от этой просьбы признать обязательным участие в заседании того или иного участвующего в деле лица.

3. При неявке истца, надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего о причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, суд должен отложить разбирательство дела. При двукратной неявке истца при тех же обстоятельствах закон предписывает суду оставить иск без рассмотрения. К таким же последствиям приводит двукратная неявка обеих сторон (см. ст. 222 ГПК и комментарий к ней).

4. Часть 6 комментируемой статьи посвящена последствиям неявки представителя в судебное заседание. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной причине.

Стаття 167. Ставки податку

Податковий кодекс України (ПКУ)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 01.09.2018
  • вступив у чинність 02.12.2010

Ст. 167 ПКУ в останній чинній редакції від 15 квітня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб

Стаття 167. Ставки податку

167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом

167.3. Ставка податку може становити 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.

167.4. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

167.5.1. 18 відсотків — для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 цього пункту;

167.5.2. 5 відсотків — для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування);

167.5.4. у половинному розмірі ставки, встановленої у пункті 167.1 цієї статті — для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.

Популярное:

  • 1 судебная власть вид деятельности Судебная власть в РФ (1) Главная > Реферат >Государство и право Глава I. Судебная власть в системе органов Российского государства…. 5 - 7 Глава II. Понятие правосудия. Признаки и принципы правосудия……. 8 - 14 Глава III. Суд как орган судебной власти. Система судов Российской […]
  • Доверенность на представление интересов юр лица образец ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦАпроект, образец, форма, бланк, шаблон, пример 2018 год ДОВЕРЕННОСТЬ № 27 18 февраля 2018 года Общество с ограниченной ответственностью "Первая Климатическая Компания" (ОГРН – 1057748340297; ИНН – 7737507677; КПП – 772401001; […]
  • Все отчеты для ооо усн в 2014 году Все отчеты для ооо усн в 2014 году Уведомление о переходе на УСН необходимо подать в ИФНС в течение 30 дней со дня регистрации. Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС): 1) Декларацию по УСН в срок не позднее 31 марта следующего года (1 раз в год). 2) Сведения о […]
  • Федеральный закон о банках и банковской деятельности pdf О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Транскрипт 1 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН г. N 216-I О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с Законом РУз от г. N 357-I, Законом РУз от г. N 485-I, Законом РУз от г. N 772-I, Законом РУз от г. N 832-I, […]
  • Сроки страховки по осаго ОСАГО на минимальный срок, или Период использования Все водители-участники дорожного движения на территории РФ обязаны иметь полис ОСАГО . На данный момент стоимость автогражданки можно рассчитать для 3-х категорий транспортных средств: Для ТС, зарегистрированных на территории […]
  • Гл 12 коап КоАП РФ Глава 12. Административные правонарушения в области дорожного движения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) Принят […]