Кодекс торгового мореплавания Украины (КТМ Украины) с комментариями к статьям

Стаття 207. Морехідний стан судна

Кодекс торгового мореплавания Украины (КТМ Украины) с комментариями к статьям

Стаття 207. Морехідний стан судна

Судновласник зобов’язаний передати судно фрахтувальнику в стані, придатному для використання його з метою, передбаченою договором чартеру (фрахтування) судна на певний час.

При фрахтуванні судна за тайм-чартером судновласник зобов’язаний, крім того, спорядити та укомплектувати судно екіпажем, а також підтримувати судно протягом терміну тайм-чартера в морехідному стані, оплачувати його страхування і утримання суднового екіпажу.

Поняття морехідності судна, зафрахтованого за договором чартеру (фрахтування) передбачає перш за все придатність судна (його корпусу, двигуна, устаткування) для цілей, передбачених договором. Тому зміст поняття морехідного стану певного судна в кожному конкретному випадку залежить від мети його використання, що визначена в договорі. Але незалежно від мети торговельного мореплавства, будь-яке судно повинно бути перш за все придатним до плавання. Це передбачає його технічну придатність (належну конструкцію, надійність і водонепроникність корпусу, справність машин і котлів, суднового зв’язку, паливної та іншої систем тощо), а також спорядженість судна, тобто забезпечення його відповідними припасами та укомплектованість екіпажем (за договором тайм-чартеру).

За своїм змістом вимоги про придатність судна до плавання, прийманню, розміщенню та безпечному перевезенню вантажів за договором чартеру (фрахтування) співпадає із відповідними вимогами, що пред’являються до морехідності судна за договором морського перевезення вантажу (див. коментар до ст. 143), хоча і мають певні відмінності.

Так, при укладанні договору морського перевезення вантажу придатність судна до плавання повинна забезпечуватися у відповідності з особливостями конкретного рейсу в районі експлуатації судна. При укладанні договору чартеру (фрахтування) судна фрахтувальник має право в межах, встановлених в договорі, визначати напрямок рейсів. Саме тому судновласник повинен забезпечити придатність судна до плавання в певних географічних межах, в яких допускається експлуатація судна.

Що стосується придатності судна до приймання, розміщення та безпечного перевезення вантажу, то відповідно до міжнародної практики торговельного мореплавства судно, зафрахтоване за договором чартеру (фрахтування) повинно бути придатним для звичайних вантажних операцій для суден такого типу. Не вимагається від судновласника приведення судна в стан, що відповідає особливостям будь-якого конкретного вантажу, який фрахтувальник має право перевозити на судні.

За умовами чартеру (фрахтування) судно повинно бути належним чином споряджене та укомплектоване всім необхідним устаткуванням та інструментами (кранами, лебідками, вантажними насосами, ланцюгами, запасними частинами, навігаційними приладами тощо). Також судновласник у випадку укладання договору тайм-чартеру повинен укомплектувати судно достатнім за чисельністю і кваліфікацією екіпажем. В міжнародній практиці торговельного мореплавства визнається, що хвороба або отримання пошкоджень одним або декількома членами екіпажу під час експлуатації судна фрахтувальником за тайм-чартером не свідчить про порушення судновласником обов’язку щодо укомплектування судна екіпажем.

Морехідний стан судна, зафрахтованого за договором чартеру (фрахтування) повинен бути забезпечений до початку строку, на якій воно зафрахтоване. Згідно з правом більшості морських країн судновласник, який виконав цей обов’язок, не повинен до початку кожного рейсу, якщо судно здійснює декілька рейсів, приводити його у стан морехідності з урахуванням особливостей кожного плавання.

Судновласник несе відповідальність за неморехідний стан судна лише за наявності вини. Для звільнення його від відповідальності, судновласник повинен довести, що неморехідний стан судна був викликаний недоліками, які не могли бути виявлені (приховані недоліки).

У випадку, коли неморехідність судна була встановлена після передачі його фрахтувальнику, останній звільняється від сплати фрахту і витрат щодо судна на час, протягом якого судно було непридатне до експлуатації внаслідок неморехідного стану (див. коментар до ст. 212). Крім того, якщо в результаті неморехідності судна були завдані збитки вантажу, судновласник повинен відшкодування ці збитки.

Відповідно до ч. 2 коментованої статті судновласник зобов’язаний оплачувати витрати по страхуванню судна. Як правило, страхування здійснюється у відношенні ризиків, які стосуються корпусу судна і його устаткування, якщо судно використовується в межах, що визначені договором чартеру (фрахтування) судна. Сплата судновласником витрат по страхуванню судна не виключає можливість пред’явлення ним до фрахтувальника вимог щодо відшкодування збитків, завданих з його вини внаслідок загибелі або пошкодження судна.

У випадку надання судна в користування фрахтувальника за підставі договору тайм-чартеру судновласник як працедавець по відношенню до членів екіпажу зобов’язаний утримувати екіпаж судна. Витрати, пов’язані з утриманням екіпажу включають в себе заробітну плату, оплату продовольства і питної води, консульські збори в тій частині, в якій вони відносяться до екіпажу та витрат, пов’язаних із виходом членів екіпажу на берег. У випадку укладання договору бербоут-чартеру судновласник не має вищевказаних обов’язків щодо членів екіпажу судна.

1. Положения комментируемой статьи корреспондируют со ст. 30.1 КоАП, в соответствии с ч. 3 которой постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. К постановлениям, которые могут быть оспорены в арбитражном суде, относятся постановления о назначении административного наказания или постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Иные акты, принимаемые в ходе производства по делу об административном правонарушении, могут оспариваться только вместе с названным постановлением по делу. Не подлежат рассмотрению в арбитражном суде заявления об оспаривании постановления прокурора о возбуждении административного производства, который заменяет собой протокол об административном правонарушении, также не подлежащий обжалованию.
2. Постановление по делу об административном правонарушении, согласно ч. 2 комментируемой статьи, может быть обжаловано не любыми лицами, указанными в ст. 25.1 — 25.5 КоАП, в том числе лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, законными представителями физического лица, законными представителями юридического лица, защитником и представителем, а лишь лицом, привлеченным к административной ответственности, что не ограничивает право его представителя и защитника на подачу такого заявления в рамках своих полномочий.
Однако вышеназванная норма должна применяться с учетом ч. 1 ст. 4 АПК РФ, в связи с чем лицо, признанное потерпевшим в соответствии со ст. 25.2, 28.2 КоАП, вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления административного органа по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в порядке, предусмотренном нормами § 2 гл. 25 АПК РФ, поскольку указанное постановление затрагивает его права и законные интересы.
При рассмотрении дел об административных правонарушениях потерпевший извещается о времени и месте судебного заседания. Процессуальное положение и права потерпевшего определены КоАП . В то же время в письме ГТК России от 27 марта 2003 г. N 27-14/13306 «О применении главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» дан отрицательный ответ на вопрос о том, может ли жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в области таможенного дела быть подана потерпевшим. Объектом нарушений таможенных правил, ответственность за которые установлена гл. 16 КоАП, являются правоотношения в сфере таможенного дела. Это объясняется следующим. Согласно ст. 1 ТмК РФ таможенное дело составляют таможенная политика Российской Федерации, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь. Административные правонарушения, совершаемые в сфере таможенного дела, посягают на нарушение установленных таможенным законодательством требований и предписаний, в связи с чем вред, причиненный этими правонарушениями, наносится интересам государства, а не физическим и юридическим лицам.
———————————
Пункт 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10.

3. Комментируемая статья не регулирует отношения по обжалованию решений о привлечении к административной ответственности, принятых арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Решения судов подлежат обжалованию в вышестоящий суд апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.
4. Если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в арбитражный суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.
5. В случае противоречия норм КоАП и АПК РФ, регламентирующих рассматриваемую категорию дел, приоритет имеют нормы АПК РФ (см. комментарий к ст. 202 АПК РФ).

Статья 207. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности

СТ 207 АПК РФ

1. Дела об оспаривании решений государственных органов, иных органов, должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом рассматривать дела об административных правонарушениях (далее в параграфе 2 главы 25, пункте 4 части 1 статьи 227 настоящего Кодекса — административные органы), о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе и федеральном законе об административных правонарушениях.

2. Производство по делам об оспаривании решений административных органов возбуждается на основании заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, а также на основании заявлений потерпевших.

Комментарий к Ст. 207 Арбитражного процессуального кодекса РФ

1. Положения, содержащиеся в § 2, регламентируют производство по делам об оспаривании решений органов и должностных лиц, которые в соответствии с КоАП уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях во внесудебном порядке. Это вторая категория дел об административных правонарушениях, отнесенная к подведомственности арбитражных судов в соответствии с ч. 3 ст. 30.1 КоАП.

Согласно названной статье постановления по делам об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обжалуются в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

При применении ст. 30.1 КоАП следует исходить из того, что в арбитражный суд могут быть обжалованы решения о привлечении к административной ответственности, принятые государственными органами и должностными лицами (административными органами), но не судами общей юрисдикции.

В связи с этим в ст. 207 АПК РФ определяется порядок рассмотрения дел об оспаривании решений именно административных органов о привлечении к административной ответственности.

Этот порядок не распространяется на порядок рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб на решения арбитражного суда, принятые им по результатам рассмотрения подведомственных ему дел о привлечении к административной ответственности (см. комментарий к § 1 гл. 25 АПК РФ).

В ч. 1 ст. 207 Кодекса устанавливается, что указанные дела рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, с особенностями, предусмотренными в гл. 25 АПК РФ, а также в федеральном законе об административных правонарушениях, т.е. в КоАП.

При этом приоритет принадлежит положениям АПК РФ, который в соответствии со ст. 29 определяет, что дела об административных правонарушениях должны рассматриваться в арбитражном суде в порядке административного судопроизводства. КоАП таких правил не устанавливает, поэтому при рассмотрении дел, названных в ст. 30.1 КоАП, арбитражные суды должны исходить из положений АПК РФ, а также тех положений КоАП, которые имеют специальное значение и не относятся к правилам судопроизводства (см. комментарий к § 1 гл. 25 Кодекса).

2. В соответствии с ч. 2 ст. 207 АПК РФ основанием возбуждения производства в арбитражном суде по делам об оспаривании решений административных органов является заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя, привлеченных к административной ответственности во внесудебном порядке, в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности.

МО Щекинский район

Официальный портал

Авторизация

Памятка несовершеннолетним «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»

Административная ответственность несовершеннолетних

Согласно ст.2.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ, административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Ниже приведены некоторые статьи Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение которых несовершеннолетние чаще всего привлекаются к административной ответственности:

Ст.6.8 КоАП РФ — Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
ч.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, —
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение.

Ст.6.9 КоАП РФ — Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
ч.1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 КоАП РФ, —
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. Действие настоящего примечания распространяется на административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ.

Ст.6.24 КоАП РФ — Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах
ч.1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
ч.2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Ст.7.17 КоАП РФ — Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, —
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

Ст.7.27 КоАП РФ — Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч.2,3,4 ст.159, ч.2,3,4 ст.159.1, ч.2,3,4 ст.159.2, ч.2,3,4 ст.159.3, ч.2,3 ст.159.4, ч.2,3,4 ст.159.5, ч.2,4,4 ст.159.6 и ч.2,3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей.
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.

Ст.19.13 КоАП РФ — Заведомо ложный вызов специализированных служб
Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб —
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Ст.19.30 КоАП РФ — Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса
ч.4. Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ст.20.1 КоАП РФ — Мелкое хулиганство
ч.1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
ч.2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.

Ст.20.20 КоАП РФ — Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах
ч.1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
ч.2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах —
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ст.20.21 КоАП РФ — Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Ст.20.22 КоАП РФ (на родителей) Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ —
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Уголовная ответственность несовершеннолетних

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность:

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ).
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за:
— убийство (ст. 105 УК РФ);
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);
— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ);
— похищение человека (ст. 126 УК РФ);
— изнасилование (ст. 131 УК РФ);
— насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
— кражу (ст. 158 УК РФ);
— грабеж (ст. 161 УК РФ);
— разбой (ст. 162 УК РФ);
— вымогательство (ст. 163 УК РФ);
— неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);
— умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть 2 ст. 167 УК РФ);
— террористический акт (ст.205 УК РФ);
— захват заложника (ст. 206 УК РФ);
— заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ);
— хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть 2 ст. 213 УК РФ);
— вандализм (ст. 214 УК РФ);
— хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ);
— хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
— приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

Уголовная ответственность несовершеннолетних:

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ).
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Обстоятельства, отягчающие наказание:

Отягчающими обстоятельствами признаются (ст. 63 УК РФ):
а) неоднократность преступлений, рецидив преступлений;
б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;
в) совершение преступления в составе группы лиц, по предварительному сговору;
г) особо активная роль в совершении преступления;
д) привлечение к совершению лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другие преступления или облегчить его совершение;
ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного;
и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего;
к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения;
л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках…

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним:

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются (ст.88 УК РФ):
— штраф;
— лишение права заниматься определенной деятельностью;
— обязательные работы;
— исправительные работы;
— ограничение свободы;
— лишение свободы на определенный срок.

Освобождение от наказания несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воздействия:

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст.90 УК РФ).
Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года (ст.92 УК РФ).

Файл pdf-версии страницы: Загрузить
Тип файла: pdf
Размер файла: 0.88 Мбайт

Статья 16.1 КоАП РФ. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки (действующая редакция)

1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза путем их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза либо иных установленных законодательством государств — членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных органов либо совершение действий, непосредственно направленных на фактическое пересечение таможенной границы Таможенного союза товарами и (или) транспортными средствами международной перевозки при их убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза либо иных установленных законодательством государств — членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных органов либо без разрешения таможенного органа, —

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза —

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой и конфискацию товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения административного правонарушения, либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с таможенной территории Таможенного союза либо помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения путем представления недействительных документов либо использование для этих целей поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

4. Утратил силу. — Федеральный закон от 23.06.2016 N 207-ФЗ.

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей главой, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

2. Для целей применения настоящей главы под недействительными документами понимаются поддельные документы, документы, полученные незаконным путем, документы, содержащие недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие юридической силы.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 16.1 КоАП РФ

1. Специфика имущественных отношений в сфере таможенного регулирования — во властном подчинении одной стороны другой; согласно п. 3 ст. 2 ГК гражданское законодательство в этой сфере не применяется.

В соответствии с ч. 2 ст. 74 Конституции РФ, а также п. 3 ст. 1 ГК ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

2. Статья 11 Таможенного кодекса РФ следующим образом определяет значения основных понятий комментируемой статьи:

товары — любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. Транспортные средства к товарам не относятся;

российские товары — товары, имеющие для таможенных целей статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории РФ, т.е. не вывезенные с таможенной территории РФ товары, полностью произведенные в РФ, товары, выпущенные для свободного обращения на таможенной территории РФ, и товары, изготовленные в РФ из товаров, полностью произведенных или выпущенных для свободного обращения на таможенной территории РФ;

иностранные товары — товары, не являющиеся российскими товарами;

товары, находящиеся под таможенным контролем, — иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию РФ, до их выпуска для свободного обращения, фактического пересечения ими таможенной границы при вывозе или до их уничтожения, а также российские товары при их вывозе с таможенной территории РФ до фактического пересечения таможенной границы;

транспортные средства — любые морское (речное) судно (включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи, а также судно на подводных крыльях), судно на воздушной подушке, воздушное судно, автотранспортное средство (включая прицепы, полуприцепы и комбинированные транспортные средства) или единица железнодорожного подвижного состава, которые используются в международных перевозках для платной перевозки лиц либо для платной или бесплатной промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также их штатные запасные части, принадлежности и оборудование, содержащиеся в их штатных баках горюче-смазочные материалы и топливо, если они перевозятся вместе с транспортными средствами;

перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств — совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств любым способом;

ввоз товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию РФ — фактическое пересечение товарами и (или) транспортными средствами таможенной границы и все последующие предусмотренные Таможенным кодексом РФ действия с товарами и (или) транспортными средствами до их выпуска таможенными органами;

вывоз товаров и (или) транспортных средств с таможенной территории РФ — подача таможенной декларации или совершение иных действий, непосредственно направленных на вывоз товаров и (или) транспортных средств, а также все последующие предусмотренные Таможенным кодексом РФ действия с товарами и (или) транспортными средствами до фактического пересечения ими таможенной границы.

3. Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу, таможенные брокеры (представители), владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов и таможенные перевозчики обязаны представлять для таможенного контроля в таможенные органы документы и сведения, представление которых предусмотрено в соответствии с Таможенным кодексом РФ.

Таможенный орган запрашивает документы и сведения, необходимые для таможенного контроля, в письменной форме и устанавливает срок их представления, который должен быть достаточен для этого. По мотивированному обращению лица данный срок продлевается таможенным органом на время, необходимое для представления указанных документов и сведений (ст. 363 Таможенного кодекса РФ; исчерпывающий перечень форм таможенного контроля установлен ст. 366 Таможенного кодекса РФ).

4. Согласно Методическим рекомендациям по квалификации административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил) (приложение к письму ГТК России от 30 сентября 2002 г. N 01-06/39049) перемещение товаров и транспортных средств вне установленных мест выражается в пересечении таможенной границы РФ, минуя зоны, через которые должно осуществляться такое пересечение. Местами пересечения таможенной границы РФ являются зоны таможенного контроля, которые создаются вдоль таможенной границы Российской Федерации в соответствии со ст. 362 ТК РФ, и Приказом ГТК России от 13 июля 2000 года N 594 «Об утверждении Положения о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля». Кроме того, в каждом таможенном органе определяются конкретные места для проведения таможенного контроля (досмотровые залы, площадки для автомашин и т.п.), которые могут находиться как в непосредственной близости от места пересечения таможенной границы, так и на значительном расстоянии от него. Соответственно, объективную сторону данного правонарушения составляет пересечение таможенной границы Российской Федерации как вне места расположения таможенного органа, так и вне места, предназначенного для осуществления таможенного контроля.

Нормативными актами по таможенному делу для отдельных видов товаров и транспортных средств могут быть установлены строго определенные места (пункты пропуска), через которые допускается их перемещение (например, Приказы ГТК России от 5 апреля 2000 N 280 «Об определении мест пересечения таможенной границы Российской Федерации для ввоза мяса птицы автомобильным видом транспорта», от 27 декабря 2000 N 1219 «Об определении мест таможенного оформления и вывоза лома и отходов цветных и черных металлов», от 19 октября 2001 N 1002 «Об определении мест вывоза»). Однако следует иметь в виду, что деяние, выражающееся в перемещении товаров и транспортных средств вне специально определенного для них места, но в месте расположения другого таможенного органа, не может рассматриваться как перемещение помимо таможенного контроля.

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ вне времени работы таможенного органа составляет объективную сторону данного правонарушения, даже если такое перемещение производилось в установленных местах.

Перемещение товаров и транспортных средств с сокрытием от таможенного контроля может осуществляться одним из следующих способов:

— путем использования тайников, к которым относятся места, специально изготовленные (функциональным предназначением которых является только незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации) либо специально оборудованные и приспособленные (т.е. подвергшиеся конструктивным изменениям, разборке, монтажу и т.д.) для сокрытия товаров (например, перемещение товара в чемодане с двойным дном, в специальных полостях под подкладкой одежды и т.п.);

— путем использования иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, к которым могут быть отнесены различные ухищренные способы утаивания товаров, такие как физическое сокрытие товаров, когда должностное лицо таможенного органа не может их обнаружить путем обычного визуального досмотра без проведения личного досмотра как исключительной формы таможенного контроля или применения технических средств таможенного контроля, а также нахождение товаров в местах, не предназначенных для их транспортировки или хранения, доступ в которые затруднен (например, перемещение товара в шинах автомобиля и т.п.);

— путем придания одним товарам вида других, под которым понимается существенное изменение внешних характерных признаков товаров, которые позволяют отнести их к товарам иного вида.

Под недействительными документами, использование которых при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу составляет объективную сторону комментируемого правонарушения, понимаются:

а) поддельные документы, т.е. полностью изготовленные фиктивные документы или подлинные документы, в которые внесены искаженные сведения (например, путем исправления или уничтожения части текста, внесения в него дополнительных данных, проставления оттиска поддельного штампа или печати и т.п.);

б) документы, полученные незаконным путем, т.е. выданные с нарушением порядка их выдачи, либо полученные в результате предоставления в качестве оснований для их выдачи заведомо ложных сведений или поддельных (подложных) документов, либо полученные в результате злоупотребления должностным лицом служебным положением или совершения им халатных действий при выдаче этого документа;

в) документы, содержащие недостоверные сведения, — документы, которые фактически являются подлинными, но содержат сведения, не соответствующие действительности. При этом документ сохраняет признаки и реквизиты должного (изготовляется на официальном бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые должны его подписывать, и т.п.), однако внесенные в него сведения (текст, цифровые данные) являются ложными;

г) документы, относящиеся к другим товарам и транспортным средствам, — документы, отвечающие установленным требованиям, но являющиеся основанием для перемещения через таможенную границу Российской Федерации других товаров и транспортных средств;

д) иные недействительные документы, к которым могут относиться документы, не имеющие юридической силы или утратившие ее (например, документы, выданные неправомочным органом или неуполномоченным должностным лицом, доверенность, в которой не указана дата ее совершения, и т.п.).

В диспозиции ст. 16.1 КоАП содержится указание на то, что она не применяется в случаях, предусмотренных ст. 16.2 КоАП. С учетом наличия аналогичной оговорки только в ч. 1 ст. 16.2 КоАП вопрос о квалификации деяния, содержащего признаки обеих статей, должен решаться следующим образом.

При наличии признаков незаконного перемещения товаров или транспортных средств, выражающегося в их перемещении помимо таможенного контроля или с сокрытием от него, деяние подлежит квалификации по ст. 16.1 КоАП даже при одновременном наличии признаков недекларирования (например, физическое лицо прошло через «зеленый» коридор, имея при себе товар, подлежащий обязательному письменному декларированию, сокрыв его в дополнительной полости под подкладкой одежды).

Вместе с тем деяние, выражающееся в представлении при декларировании товаров недействительных документов, на основании которых в декларации указываются недостоверные сведения, подлежит квалификации по ч. 2 ст. 16.2 КоАП, несмотря на наличие признаков правонарушения, предусмотренного ст. 16.1 КоАП. Такие случаи возможны при вывозе товаров за пределы таможенной территории РФ, когда перемещение товаров и транспортных средств сопровождается подачей таможенной декларации. Например, при декларировании вывозимых товаров с представлением копии недействительного паспорта сделки и указанием реквизитов этого паспорта сделки в таможенной декларации.

5. Согласно п. 1 ст. 390 Таможенного кодекса РФ для идентификации товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, могут быть использованы пломбы, печати, буквенная и иная маркировка, идентификационные знаки, транспортные (перевозочные), коммерческие и иные документы, проставлены штампы, взяты пробы и образцы товаров, произведено подробное описание товаров и транспортных средств, составлены чертежи, изготовлены масштабные изображения, фотографии, иллюстрации, другие средства идентификации.

Средства идентификации товаров, помещаемых под таможенную процедуру внутреннего таможенного транзита, определены п. 2 ст. 83 Таможенного кодекса РФ. Применительно к экономическому таможенному режиму переработки на таможенной территории способы идентификации товаров в продуктах их переработки установлены п. 1 ст. 175 Таможенного кодекса РФ, о способах идентификации товаров, определенных при помещении товаров под другие экономические таможенные режимы, см. ст. 189, 199 Таможенного кодекса РФ.

О средствах идентификации, установленных Таможенным кодексом РФ применительно к конкретной таможенной процедуре, таможенному режиму, см. ст. 83, п. 1 ст. 104, п. 1 ст. 169, ст. 189, ст. 199 Таможенного кодекса РФ.

Согласно п. 6 Правил доставки товаров под таможенным контролем, утвержденных Приказом ГТК России от 20 мая 1996 г. N 304 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 1997 г. N 1291), товары, доставляемые в соответствии с указанными Правилами, должны быть идентифицированы таможенным органом отправления и таможенным органом назначения.

Идентификация таможенным органом отправления производится после идентификационного досмотра путем наложения пломб, печатей, нанесения идентификационных знаков, проставления штампов, использования описания товаров, чертежей, масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, товаросопроводительной и иной документации и других средств идентификации.

Средства идентификации могут изменяться или уничтожаться только таможенными органами или с их разрешения, за исключением случаев реальной угрозы уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порчи товаров. При возникновении указанных обстоятельств перевозчик обязан незамедлительно сообщить ближайшему таможенному органу об изменении, удалении или уничтожении средств идентификации и представить доказательства существования указанной угрозы.

Идентификация товаров путем проставления пломб и печатей на грузовые отделения транспортных средств производится в случаях, когда такие транспортные средства соответствуют Правилам оборудования транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами, утвержденным Приказом ГТК России от 19 августа 1994 г. N 426 (зарегистрирован в Минюсте России 2 сентября 1994 г. N 678).

Если в таможенном органе отправления идентификационный досмотр не проводился, в качестве средств идентификации могут признаваться пломбы и печати транспортных организаций или отправителей товаров.

Печати и пломбы не проставляют на грузовые отделения транспортных средств при доставке животных и иных товаров, к которым необходим доступ во время доставки.

При доставке товаров, в том числе тяжеловесных и громоздких, в открытых транспортных средствах или в транспортных средствах, не соответствующих Правилам оборудования транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами (когда такие перевозки допускаются законодательством о таможенном деле), средства идентификации по решению должностного лица таможенного органа могут налагаться на отдельные грузовые места, в качестве средств идентификации могут использоваться описание товаров, чертежи, масштабные изображения, фотографии, иллюстрации. Товаросопроводительные документы (в том числе счета-фактуры или счета-проформы) являются средствами таможенной идентификации.

Идентификация товаров таможенным органом назначения производится путем проверки средств идентификации таможенного органа отправления, проведения идентификационного досмотра и осуществления таможенного контроля в иных формах.

6. Перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, квалифицируется как преступление (контрабанда) (ч. 1 ст. 188 УК).

7. Индивидуальные предприниматели — нарушители таможенных правил несут административную ответственность в соответствии с санкцией комментируемой статьи как должностные лица; физические лица — нарушители, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и не наделенные полномочиями должностного лица, привлекаются к административной ответственности, установленной санкцией рассматриваемой статьи для граждан (о корреляции статуса индивидуального предпринимателя и должностного лица см. комментарий к ст. 2.4).

Военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине, при совершении ими административного правонарушения в области таможенного дела несут административную ответственность в соответствии с санкцией комментируемой статьи как должностные лица; при этом к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не может быть применено административное наказание в виде административного штрафа (см. комментарий к ст. 2.5).

8. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных комментируемой статьей, рассматриваются судьями (см. п. 8 комментария к ст. 15.26).

Популярное:

  • Аттестация юрист беларусь Новые правила в сфере юруслуг и многое другое. 1. Новые Правила осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, утвержденные постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 22.01.2016 № 12 (далее – Правила № 12), принятые взамен утративших силу с 01.03.2016 Правил с […]
  • Возврат ндфл за покупку земли Как вернуть налог при покупке земельного участка? Напомним, что в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ при определении размера налоговой базы гражданин имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов, но не более 2 млн. руб. В […]
  • Могу ли я использовать материнский капитал чтобы достроить дом Строительство дома по материнскому капиталу Материнский капитал на строительство дома как форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей может использоваться для улучшения жилищных условий предусмотренными законом способами. Средства могут быть направлены на […]
  • Обязан ли собственник жилья платить за капитальный ремонт Могу ли я не платить за капитальный ремонт, если я прописан в квартире, но не проживаю в ней? Могу ли я не платить за капитальный ремонт если я прописан в квартире но в ней не проживаю около 2 лет Ответы юристов (3) Здравствуйте, Александр! Обязанность уплаты за капремонт установлена […]
  • Прием на работу лиц без гражданства с видом на жительство Каков порядок найма иностранных граждан и лиц без гражданства на работу в РФ? Какие санкции предусмотрены за нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности РФ? Особенности осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на […]
  • Пенсия статья 27 пункт 1 Досрочные пенсии Добрый день уважаемые юристы.Прошу Вас ответить на мои вопросы и дать конкретный ответ,а не выписки из законов и постановлений правительства РФ как это делают другие юридические консультанты интернета.Законный ли отказ пенсионного фонда о назначении мне досрочной пенсии […]