uristinfo.net

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накла­дення адміністративного стягнення

За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 цього Кодексу, орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання.

Стаття 247 КпАП встановлює обставини, що виключають провадження в справі про адміністративні правопорушення. Провадження в справі про адміністративні правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин, перелічених у ст. 247 КпАП. У разі винесення постанови про накладення адміністративного стягнення і виникнення таких обставин:

— п. 4 ст. 247 КпАП — видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

— п. 6 ст. 247 КпАП — скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

— п. 9 ст. 247 КпАП — смерть особи, щодо якої розпочато провадження в справі — виконання постанови припиняється.

Згідно зі ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Стаття 92 Конституції України визначає, що законом України оголошується амністія. Тобто виключним правом видання акта амністії наділена Верховна Рада України. Таким чином, у разі видання Верховною Радою України акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення, постанова про накладення адміністративного стягнення припиняє виконуватися.

Згідно з ч. 2 ст. 8 КпАП закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення. Вчиненні до видання цих законів. Скасувати акт, який встановлює відповідальність за адміністративне правопорушення, може орган, який його видав. Згідно з п. 22 ст. 92 Конституції України діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначається виключно законами України, які в свою чергу видаються Верховною Радою України. Таким чином, при виданні Верховною Радою України акта скасування адміністративної відповідальності за певні правопорушення виконання постанови з цього правопорушенню припиняється.

В адміністративному процесі діє загальний принцип індивідуалізації виконання покарання. Тобто нести відповідальність за правопорушення може лише особа, яка його вчинила. Звичайно, у випадку смерті особи, щодо якої розпочато провадження в справі, виконання постанови припиняється.

Рішення про припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення приймається органом (посадовою особою), що відповідає за звернення постанови до виконання, тобто органом, який виніс постанову. На основі цього рішення органи, які безпосередньо виконують постанову, а також інші органи, що беруть участь у виконанні постанови, припиняють виконувати постанову про накладення адміністративного стягнення.

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі зупинення виконання постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки для виконання постанов по справах про окремі види адміністративних правопорушень.

[У частину другу статті 303 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІІІ від 05.04.2001 p.]

[Частину третю статті 303 виключено згідно із Законом України № 2342-ІІІ від 05.04.2001 p.]

Ця стаття визначає строк, протягом якого можливе виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Давність виконання — це визначений термін, протягом якого потрібно здійснити усі дії, необхідні для реалізації останньої стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення, і після закінчення якого постанова про накладення адміністративного стягнення вже не підлягає виконанню.

Обов’язок звернення до виконання постанови лежить на органі (посадовій особі), що виніс постанову. Внаслідок безвідповідального ставлення до своїх обов’язків орган (посадова особа), що повинен звернути постанову до виконання, може пропустити перебіг строку і не звернути постанову до виконання. Таким строком, згідно із цією статтею є три місяця. Цей термін починає відраховуватися з моменту винесення постанови (згідно зі ст. 299 КпАП). Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Однак законодавством передбачено, що перебіг строку давності може зупинятися:

1) у випадку зупинення виконання постанови в зв’язку з поданням скарги або принесенням прокурором протесту (ст. 291 КУП);

2) у випадку зупинення виконання постанови у зв’язку з відстрочкою виконання постанови (ст. 301 КпАП).

У першому випадку перебіг строку давності поновлюється після розгляду скарги або протесту, якщо скаргу і протест залишено без задоволення.

У другому випадку перебіг строку давності поновлюється після усунення усіх обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення, але не пізніше ніж через місяць. Рішення щодо відстрочки виконання постанови приймає орган, який виносить постанову. З моменту, який зазначено в рішенні про відстрочку, і поновлюється перебіг строку давності.

У випадку, коли строк — три місяця — з дня винесення постанови пройшов, а постанова не була звернена до виконання, то усі дії виконавчого характеру припиняються і постанова вже не підлягає виконанню.

Однак, законодавством передбачається можливість встановлення законами України більш тривалих строків для виконання постанов у справах про окремі види адміністративних правопорушень — ч. 2 цієї статті.

Давність строків встановлюється задля підвищення ефективності роботи і відповідальності органів (посадових осіб), що звертають постанови до виконання.

Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови

Питання, зв’язані з виконанням постанови про накладення адміністра­тивного стягнення, вирішуються органом (посадовою особою), який виніс постанову.

Згідно зі статтями 299—303 КпАП орган, який виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, є відповідальним за звернення постанови до виконання. Зміст діяльності після звернення постанови до виконання становить: своєчасне направлення постанови органу-виконавцю. Здійснення контролю за правильним виконанням постанови, припинення виконання постанови на підставах, передбачених ст. 302 КпАП. Під час здійснення цієї діяльності можуть виникати певні питання. Вони можуть стосуватися більш конкретного визначення термінів, строків, пояснень у тексті, якихось розбіжностей і т. д. У такому випадку до органу (посадової особи) мають право звернутися задля вирішення цих питань. Згідно з цією статтею орган (посадова особа) зобов’язані їх вирішити. У випадку, коли ці питання вирішуються колегіальним органом (адміністративною комісією, виконавчим комітетом і т. д.), то їх розгляд здійснюється на засіданні колегіального органу. Коли звертаються до посадової особи, то вона особисто повинна розглядати всі питання і вирішити їх. Закон не встановлює термінів і порядку вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови. Тому треба дотримуватися правил і порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення. Тож, посадова особа зобов’язана негайно розглянути усі питання після звернення, а колегіальний орган на наступному засіданні. Вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови потребує оперативності, оскільки в адміністративному процесі встановлені дуже короткі строки, що відповідає вимогам принципу швидкості та економічності.

Звертатися до органа (посадової особи) для вирішення питань можуть: особа, щодо якої накладено стягнення; потерпілий; орган, що виконує постанову; інші органи, які беруть участь у реалізації виконання постанови. При розгляді питань, зв’язаних з виконанням постанови може приймати участь особа, що звертається за роз’ясненням, або представник органа, що звертається за роз’ясненням. Також можливе залучення спеціаліста.

Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

[Статтю 305 доповнено згідно із Законом України№ 2056-111 від 19.10.2000p.]

Контроль є одним з найбільш поширених і дієвих способів забезпечення законності. Його сутність полягає в тому, що суб’єкт контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольований об’єкт виконує покладені на нього завдання і реалізує свої функції.

Правильне і своєчасне виконання постанови про накладення адміністративного стягнення забезпечує досягнення мети адміністративного стягнення: виховання особи-правопорушника в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Тому орган, який виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, контролює аби виконання постанови було правильним і своєчасним.

Такий контроль повинен відбуватися тільки у рамках законів, конкретних нормативних приписів, він повинен бути систематичним і своєчасним, що значно підвищує його ефективність; об’єктивним і результативним, тобто повинен супроводжуватися конкретними заходами щодо усунення недоліків.

Контроль здійснюється шляхом перевірок, ведення документації щодо виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Перевіряється чи ознайомився-правопорушник з постановою, чи своєчасно (протягом трьох днів) йому надіслана копія, чи направлена постанова органа-виконавцю і т. д. Також контролюється додержання вимог статей 291, 302, 301 КпАП. Це: подання скарг або винесення протесту; зупинення виконання постанови у зв’язку з виданням акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; скасуванням акта, який встановлює адміністративну відповідальність; смертю особи, щодо якої було розпочато провадження в справі; а також відстрочка виконання постанови.

Контролювати правильність і своєчасність виконання постанови повинні також інші органи державної влади в порядку, встановленому законом. Це, наприклад, державна виконавча служба, яка покликана примусово стягнути штраф з правопорушника у разі його небажання добровільно це зробити.

Ст 303 Коап

Статья 308. Принудительное выполнение постановления о взыскании штрафа

В случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный частью первой статьи 307 этого Кодекса, постановление о наложении штрафа высылается для принудительного выполнения в отдел государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

В порядке принудительного выполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взымается:

двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье этого Кодекса;

расходы на учет указанных правонарушений. Размер расходов на учет правонарушений определяется Кабинетом Министров Украины.

Ст 303 Коап

КОНСУЛЬТИРУЕТ ГНИ ПО СТАРОКИЕВСКОМУ РАЙОНУ г. КИЕВА

Об административной ответственности

ВОПРОС: 1. В соответствии со ст. 268 Кодекса об административных правонарушениях лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право: знакомиться с материалами дела, давать объяснения, предъявлять доказательства, заявлять ходатайства при рассмотрении дела, пользоваться юридической помощью адвоката, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, оспаривать постановление по делу. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, которое привлекается к административной ответственности. Во время его отсутствия дело может быть рассмотрено только в случаях, если есть данные о своевременном его уведомлении, о месте и времени рассмотрения дела, и если от него не поступило ходатайство об отложении слушания дела.

Как трактовать термин «повторность» при применении административного штрафа?

2. Применяется ли административный штраф при нарушении кассовой дисциплины?

3. Какой срок исполнения постановления о применении административного штрафа?

4. Расскажите о порядке уплаты административного штрафа.

5. Какой порядок и сроки обжалования постановления о применении административного штрафа?

6. Какой порядок принудительного исполнения постановления?

7. Какая давность исполнения постановлений о применении административных штрафов?

ОТВЕТ: 1. В соответствии со ст. 39 КоАП Украины, если лицо, в отношении которого был применен административный штраф, в течение года со дня окончания исполнения штрафа, не совершило административного правонарушения, то это лицо считается таким, к которому не был применен административный штраф.

В соответствии со ст. 11 п. 10 Закона «О государственной налоговой службе в Украине» N 3813-XI от 24.12.93 г., если в течение года лицо вновь совершает нарушение налогового законодательства: занижение суммы налога или другого платежа или взноса, сокрытие (занижение) объектов налогообложения, отсутствие бухгалтерского учета объектов налогообложения или ведение его с нарушениями установленного порядка, неподачу, несвоевременную подачу или подачу по неустановленной форме бухгалтерских отчетов и балансов, налоговых деклараций, расчетов, аудиторских заключений, платежных поручений и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов или других платежей в бюджеты или взносов в государственные целевые фонды, административный штраф налагается повторно, но в большем размере — от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а за те же действия, совершенные лицом, которое в течение года уже было подвергнуто административному взысканию за одно из указанных правонарушений — от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

За неудержание, неперечисление в бюджет сумм подоходного налога с граждан, перечисление налога за счет средств предприятий, учреждений и организаций (кроме случаев, когда такие перечисления разрешены законодательством), несообщение, несвоевременное сообщение государственным налоговым инспекциям по установленной форме сведений о доходах граждан налагается штраф в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, а за те же действия, совершенные лицом, которое на протяжении года было подвержено административным взысканиям за одно из указанных правонарушений — в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан;

— за продажу товаров без приобретения одноразовых патентов или с нарушением срока их действия или не указанных в декларациях — от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а за те же действия, совершенные гражданином, который на протяжении года уже был подвержен административному взысканию за одно из указанных правонарушений — от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Закон «О государственной налоговой службе в Украине» N 3813-XI от 24.12.93 г. не предусматривает административного штрафа за нарушение Закона Украины «О применении электронных контрольно-кассовых аппаратов и товарнокассовых книг при расчетах с потребителями в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 6.07.95 г., а только финансовые санкции.

3. В соответствии со ст. 307 КоАП Украины штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 15 дней со дня вручения ему постановления о применении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого постановления — не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

4. В соответствии со ст. 307 КоАП Украины штраф за административное правонарушение вносится правонарушителем в учреждение Сберегательного банка Украины.

5. В соответствии со ст. 288 КоАП Украины постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган (в вышестоящую государственную налоговую инспекцию), после чего жалоба может быть подана в районный (городской) суд, решение которого есть окончательным.

В соответствии со ст. 289 КоАП Украины жалобу на постановление об административном правонарушении можно подать в течение 10 дней со дня его вынесения. В случае истечения этого срока, лицо подает заявление, в котором изложены причины пропуска срока, и тогда он может быть продлен начальником (заместителем начальника) государственной налоговой инспекции.

6. В соответствии со ст. 308 КоАП Украины в случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок, взыскание проводится на основании постановления органа (служебного лица) судебным исполнителем районного городского суда, путем обращения штрафа на личное имущество нарушителя.

7. В соответствии со ст. 303 КоАП Украины постановление о применении административного штрафа действительно в течение 3-х месяцев со дня вынесения. В случае приостановления исполнения постановления в связи с подачей жалобы — до рассмотрения жалобы.

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі зупинення виконання постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки для виконання постанов по справах про окремі види адміністративних правопорушень.

( Частину третю статті 303 виключено на підставі Закону

N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )

( Стаття 303 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III

Виконання постанов про накладання адміністративних стягнень

Основні положення виконання постанов про накладання адміністративних стягнень

Виконання постанов про накладання адміністративних стягнень — заключний етап формально-визначеної процедури притягнення до адміністративної відповідальності. Від того, наскільки послідовно реалізована постанова про адміністративне стягнення, наскільки своєчасно справа доведена до завершення, багато в чому залежить рівень ефективності боротьби з адміністративними правопорушеннями, їх попередження, результативність виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання законів.

Адміністративні стягнення виконують свою соціальну функцію лише тоді, коли вони виконані, а правопорушник зазнав визначені законом правообмеження. Якщо постанова про накладення стягнення не виконана, або реалізована частково, то результативність її не відчувається. Тому ефективність накладених адміністративних стягнень безпосередньо обумовлена рівнем їх реалізації.

Необхідною умовою виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є набуття нею законної сили. Це означає, що постанова набула значення закону, є обов’язковою і має бути реалізована. У випадку оскарження або опротестування постанови, її виконання зупиняється на певний час, а потім відновлюється, якщо скарга, або протест залишилися без задоволення. Таким чином, постанова про накладання адміністративного стягнення наділена особливою силою, тому що є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами (ст. 298 КУпАП).

Обов’язковість постанови про накладання адміністративного стягнення означає, що вона набула сили закону і є обов’язковою до виконання, як і вимоги закону.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення є обов’язковою не лише для уповноважених державних органів, а, насамперед, для особи, що притягується до адміністративної відповідальності. Ухилення правопорушника від добровільного виконання постанови про накладення адміністративного стягнення призводить до необхідності застосування до нього примусових заходів впливу.

У ст. 299 КУпАП зазначається, що постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні постанови, вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанова про накладання адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову: адміністративною комісією, органом внутрішніх справ та ін., система яких закріплена в III розділі КУпАП (ст. ст. 218-244/8).

Законодавством також визначено, що постанова про накладання адміністративного стягнення виконується уповноваженим на те органом держави у визначеному законодавством України порядку.

Якщо виникла ситуація, коли щодо однієї особи винесені дві і більше постанов про накладання адміністративних стягнень, кожна постанова виконується окремо, в порядку, який для цього визначений (ст. 300 КУпАП).

За загальним правилом, постанова про накладання адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення. Проте на практиці часто зустрічається ситуація, коли постанова про накладання одного з трьох видів адміністративних стягнень (адміністративного арешту, виправних робіт, штрафу), не може бути виконана негайно через поважні причини. Тоді допускається відстрочка виконання, тобто відкладення її фактичної реалізації на певний строк, що обумовлений пролонгацією самої обставини, але в межах, визначених законом.

Відстрочку виконання постанови слід розглядати як виняток із загального правила. Вона можлива, наприклад, у зв’язку з важкою хворобою особи, притягнутої до відповідальності, якщо цей факт підтверджується довідкою лікувального закладу. Допускається відстрочка у зв’язку із складними сімейними чи особистими обставинами, або у зв’язку з іншими поважними причинами, які дійсно перешкоджають негайному виконанню постанови.

Характерним є те, що відстрочка поширюється лише на постанови про застосування виправних робіт, адміністративного арешту та штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення). Відповідно, якщо постановою накладене інше стягнення (оплатне вилучення або конфіскація предметів, позбавлення спеціального права, попередження), відстрочка виконання забороняється.

Клопотання про відстрочку виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт розглядає і вирішує орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про державну виконавчу службу».

Перелік осіб, що можуть звертатися з клопотанням про відстрочку, законодавством не визначений. Зазвичай, це особа, що притягається до відповідальності. Не виключена можливість, що з таким клопотанням можуть звернутися близькі родичі правопорушника та інші зацікавлені особи ( юридичні представники, поручителі, довірені особи, гаранти і т.п.).

Орган, який виніс постанову про адміністративне стягнення, має право відстрочити його виконання за власною ініціативою.

Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення може бути відстрочено на термін до одного місяця (ст. 301 КУпАП).

На практиці виникають такі обставини, за яких провадження в справі про адміністративне правопорушення не може провадитися, а якщо постанова про накладення адміністративного стягнення вже винесена, то її виконання слід припинити.

Такими обставинами, згідно ст. 302 КУпАП, є:

а) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

б) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

в) смерть особи, щодо якої винесена постанова про накладання адміністративного стягнення.

Припинення виконання постанови про накладання адміністративного стягнення здійснюється на підставі рішення органу (посадової особи), який її виніс. Рішення надсилається до органу, уповноваженого виконувати постанову про накладання стягнення, а також іншим органам (посадовим особам), що беруть участь у його реалізації.

Винесена уповноваженим органом (посадовою особою) постанова про накладення адміністративного стягнення повинна бути реалізована у стислі строки. Інакше буде втрачена оперативність у застосуванні заходів адміністративного впливу, що, без сумніву, відіб’ється на його ефективності, зменшить їх виховне і попереджувальне значення у боротьбі з адміністративними правопорушеннями. Тому законодавством визначена давність виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Під давністю виконання постанови розуміють визначений законом строк з моменту винесення постанови до моменту звернення її до виконання. У разі пропущення строку давності, виключаються будь-які дії виконавчого характеру уповноважених органів (посадових осіб) і постанова взагалі не підлягає виконанню. Строк давності виконання постанови про накладення адміністративного стягнення визначений законодавством і становить три місяці з дня її винесення.

У ст. 303 КУпАП із загального правила про тримісячний строк давності зроблено кілька винятків. Так, уразі зупинення виконання постанови у зв’язку з поданням скарги або принесенням протесту, перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту та прийняття по них аргументованого рішення. У разі відстрочки виконання постанови перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Давність виконання не встановлена для постанови про конфіскацію предметів контрабанди, а також перевізних та інших засобів, призначених для переміщення предметів контрабанди через державний кордон України або їх приховування.

Не виключається, що законодавством України можуть бути встановлені й інші, більш тривалі строки для виконання постанов по справах про окремі види адміністративних правопорушень.

У процесі виконання постанови про накладання адміністративного стягнення нерідко виникають різні питання, пов’язані з цією стадією. Йдеться про окремі неточності, допущені у тексті постанови, необхідність їх чіткого окреслення, усунення незначних протиріч або помилок в постанові задля досягнення фінального результату, яким є забезпечення однакового розуміння постанови усіма учасниками провадження з метою уникнення двоякого трактування інформаційних елементів такого документа та ін.

Вирішуються усі ці питання, пов’язані з виконанням постанови про накладання адміністративного стягнення органом (посадовою особою), який виніс постанову (ст. 304 КУпАП).

Законодавством не врегульований сам порядок вирішення цих питань. Виходячи із практики, що склалася, слід дотримуватися тих основних правил, що визначають послідовність та процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Із заявою про вирішення того чи іншого питання, пов’язаного з виконанням постанови, має право звернутися особа, притягнута до адміністративної відповідальності, або потерпілий. Клопотання про це може надійти і від органу, уповноваженого виконувати постанову.

Посадова особа, зобов’язана вирішити питання, пов’язане з виконанням постанови, розглядає його негайно, не відкладаючи. При розгляді і вирішенні піднятого питання бере участь заявник. Допускається запрошення й інших осіб, думку яких слід з’ясувати для об’єктивного вирішення питання, пов’язаного з виконанням постанови.

Результативна реалізація постанов про накладання адміністративних стягнень є дуже важливою для посилення ефективності адміністративної відповідальності, багато в чому залежить від рівня забезпечення контролю за правильним і своєчасним виконанням цих постанов.

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладання адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом (ст. 305 КУпАП). Цей контроль здійснюється шляхом перевірок і ведення документації, в якій відображається хід реалізації постанови про накладання адміністративного стягнення. У процесі реалізації постанови перевіряється, чи був ознайомлений правопорушник із змістом постанови, чи своєчасно йому вручена копія цієї постанови, чи направлена постанова органу, уповноваженому безпосередньо застосувати такий вид правового обтяження.

Слід враховувати фактори, які затримують реалізацію постанови в часі.

Такими є, як вже зазначалось, оскарження, опротестування постанови, а також обставини, які викликають відстрочку або припинення виконання постанови.

Коли постанова повністю виконана, це необхідно зафіксувати у відповідних документах. Якщо виникли певні перешкоди правильному і своєчасному виконанню постанови, то орган (посадова особа), який виніс її, зобов’язаний застосувати усі передбачені законом обґрунтовані заходи до їх усунення.

Популярное:

  • Детский сад праздник 2018 Минтруд представил график выходных на 2018 год Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает в следующем году дольше отдыхать в мае за счет зимних праздников. В графике на 2018 год Минтруд предлагает россиянам несколько переносов выходных. Согласно опубликованному документу, […]
  • Какая госпошлина за судебный иск Госпошлина в суд. Калькулятор госпошлины 2018 Нужна госпошлина в суд? Калькулятор госпошлины 2018 года: Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! Размер государственной пошлины: 1. Подача искового заявления Имущественного характера, не подлежащего оценке, а также неимущественного […]
  • Залог в суде украина Залог как мера пресечения в уголовном производстве (Новый уголовно-процессуальный кодекс Украины) Залог заключается во внесении средств в денежной единице Украины на специальный счет, определенный в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, с целью обеспечения выполнения […]
  • Очередь жилье астана Просмотр номера очереди на жилье из государственного жилищного фонда 30 календарных дней Как получить услугу онлайн Перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». Заполнить и отправить заявку (ЭЦП не требуется). В заявке указать регион ввести ИИН получателя услуги (очередника). Номер […]
  • Конвенция о правах ребенка право на гражданство Наше право на защиту от насилия Приложение 1: Конвенция по правам ребенка (сокращенная версия) Статья 1: Определение понятия «ребенок» Каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста является ребенком и обладает правами, закрепленными в настоящей Конвенции. Статья 2: […]
  • Права собственности граждан презентация Право собственности - презентация Презентация была опубликована год назад пользователемКристина Короткова Похожие презентации Презентация на тему: " Право собственности " — Транскрипт: 1 Право собственности Выполнили студентки гр.39 фм 4 Ивкина Анна Короткова Кристина Гулая Анастасия […]