Оглавление:

Український юридичний портал

1. Умисне легке тілесне ушкодження —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, —

карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двох­сот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

1. З об’єктивної сторони злочин характеризується: 1) дією або бездіяльністю, спрямованими на заподіяння легкого тілесного ушкодження;

2) наслідками у виді спричинення легкого тілесного ушкодження; 3) при­чинним зв’язком між вказаними діянням та наслідками.

2. У частині 1 ст. 125 КК встановлюється відповідальність за легке тілес­не ушкодження, яке виявилося в порушенні анатомічної цілісності тканини або в порушенні нормального функціонування тканин чи органів тіла люди­ни, але не спричинило короткочасного розладу здоров’я чи незначної стійкої втрати працездатності. До них Правила відносять такі ушкодження, що ма­ли незначні скороминучі наслідки, тривалістю не більше шести днів. Це, на­приклад, садно, синець тощо.

3. Суб’єктивна сторона злочину, що розглядається, характеризується тільки умисною виною. Відповідальність за ст. 125 КК настає і у тих випад­ках, коли умисел винного був спрямований на заподіяння невизначеної шкоди здоров’ю і фактично було заподіяно легке тілесне ушкодження. За­подіяння легкого тілесного ушкодження внаслідок необережної вини не є караним.

4. Заподіяння легкого тілесного ушкодження в стані сильного душевного хвилювання, у разі перевищення меж необхідної оборони або заходів, не­обхідних для затримання злочинця, не тягне за собою кримінальної відповідальності.

5. Суб’єктом цього злочину є осудна особа, якій виповнилося 16 років.

6. Кваліфікуючою ознакою злочину згідно з ч. 2 ст. 125 КК є заподіяння легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здо­ров’я або незначну втрату працездатності. Згідно з п. 2.3 Правил короткоча­сним належить вважати розлад здоров’я тривалістю понад шість днів, але не більше 21 дня (три тижні). Під незначною стійкою втратою працездатності слід розуміти втрату загальної працездатності до 10 відсотків.

7. При вирішенні питання про тривалість захворювання необхідно керу­ватися об’єктивними даними, які характеризують тяжкість ушкодження, а не тільки листком непрацездатності. Наприклад, незначне ушкодження пальця руки у майстра, позбавленого можливості протягом семи днів виконувати свою професійну роботу, само по собі ще не свідчить про наявність розла­ду здоров’я в розумінні ч. 2 ст. 125 КК.

Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности (действующая редакция)

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 125 УК РФ

1. Потерпевшим является лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности (например, опьянения или сна).

2. Под опасным для жизни или здоровья состоянием следует понимать наличие реальной угрозы жизни или причинения вреда здоровью (тяжкого или средней тяжести). Опасная для жизни или здоровья ситуация может возникнуть как сама по себе (например, обморочное состояние), так и в результате предшествующих действий виновного, поставившего потерпевшего в состояние, опасное для жизни или здоровья.

3. Объективная сторона преступления характеризуется бездействием — заведомым оставлением без помощи лица. Преступление считается оконченным с момента оставления потерпевшего в опасном для жизни или здоровья состоянии.

4. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

5. Субъект преступления специальный — лицо, достигшее возраста 16 лет:

1) обязанное заботиться о потерпевшем, находящемся в опасном состоянии, в силу закона, профессии, рода деятельности или родственных отношений либо в силу того, что своим предшествующим поведением сам поставил его в опасное состояние;

2) имевшее возможность без серьезной опасности для себя или других лиц оказать этому лицу помощь.

Лицо, умышленно причинившее тяжкий вред здоровью, не может нести ответственность за оставление потерпевшего в опасности.

Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Комментарий к Ст. 125 УК РФ

1. Преступление, предусмотренное ст. 125 УК, совершается исключительно путем бездействия, которое выражается в умышленном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.

Состояние потерпевшего характеризуется малолетним возрастом, старостью, болезнью, а равно иным беспомощным состоянием, понятие которого в законе не определено исчерпывающим перечнем. Поэтому беспомощное состояние может быть обусловлено, например, беременностью, физическим недоразвитием, очевидным отсутствием навыков выживания в конкретных условиях (в горах, на дрейфующем судне и т.д.).

2. Обязательным условием наступления уголовной ответственности по данной статье является наличие одного из следующих обстоятельств: 1) виновный имел возможность оказать помощь лицу и был обязан иметь о нем заботу; 2) виновный сам поставил лицо в опасное для жизни и здоровья состояние.

Соединительный союз между двумя обстоятельствами, изложенными в п. 1, позволяет утверждать, что для наличия данного состава преступления необходимо установить как возможность оказания помощи лицу, находящемуся в опасности, так и обязанность иметь о данном лице заботу.

Соответственно, в случае, если предполагаемый виновный мог оказать помощь лицу, находящемуся в опасности, но не был обременен заботой о нем, он не может быть признан субъектом данного преступления.

Например, жители поселка Г., П. и Т. выехали на автомашине ГАЗ-53 в лес за дровами. Машина забуксовала в глубоком снегу. Не сумев ее вытащить, они решили идти домой пешком. При ходьбе у Т. заболела нога, и он не смог идти дальше самостоятельно. Некоторое расстояние Г. и П. тащили Т. на себе, но также выбились из сил. На привале решили, что Г. пойдет в поселок и отправит за П. и Т. машину, а они тем временем разожгут костер и будут ожидать.

Далее в приговоре суда указано, что Г., дойдя до поселка, не смог найти машину, не предпринял до конца мер к спасению П. и Т., пришел домой и лег спать. П. не смог разжечь костер, и они вместе с Т. вышли на дорогу. Услышав шум двигателя работающей машины, П. пошел ей навстречу, но, не обнаружив машины, дошел до поселка и дома лег спать, оставив беспомощного Т. на дороге, который, в 30-градусный мороз, находясь на улице, умер от переохлаждения организма.

Надзорная инстанция сочла осуждение Г. по ст. 125 УК необоснованным, сославшись, в частности, на следующее основание. По смыслу закона уголовная ответственность по ст. 125 УК наступает только при наличии прямого умысла и трех обязательных условий: когда виновный имел возможность оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии; когда был обязан иметь о нем заботу; когда сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. Г. не был обязан заботиться о Т., и последний оказался в опасном для жизни и здоровья состоянии не по его вине. Кроме того, у Г. были все основания думать, что П. разожжет костер и будет с потерпевшим, т.е. добросовестно заблуждался относительно наличия опасности для жизни Т.

При изложенных обстоятельствах надзорная инстанция отменила приговор, и дело производством прекратила за отсутствием в действиях Г. состава преступления .
———————————
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по делу N 74-Д02-3.

3. Обязанность лица иметь заботу о потерпевшем может вытекать из закона или из подзаконного акта (например, обязанность родителей заботиться о малолетних детях), из трудовых отношений (например, обязанность педагога или воспитателя), из договора (например, обязанности няни) и т.д.

Пленум ВС РФ в Постановлении от 09.12.2008 N 25 разъяснил, что «действия водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил (пункта 2.5) не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат квалификации по статье 125 УК.

Под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать случаи, когда водитель транспортного средства осознавал опасность для жизни или здоровья потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно обратиться за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни или беспомощного состояния (например, в случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и т.п.)».

В то же время данный состав преступления отсутствует, если виновный умышленно ставит потерпевшего в опасное для жизни состояние. Ответственность за такие действия наступает в зависимости от последствий.

Например, Ж. и Щ. были осуждены за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Н., опасного для жизни, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, а также за заведомое оставление Н. в опасности. Отменяя приговор в части осуждения по ст. 125 УК, надзорная инстанция указала, что ответственность за оставление потерпевшего в опасности наступает в случае неоказания помощи лицу, находившемуся в беспомощном состоянии вследствие неосторожных действий виновного, либо в результате иных независящих от него причин. По данному делу установлено, что в беспомощное состояние Н. привели Ж. и Щ. своими умышленными преступными действиями, за что обоснованно осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК. Лицо, причинившее потерпевшему умышленно тяжкий вред здоровью, не может нести ответственность за оставление потерпевшего в опасности .
———————————
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по делу N 68-Дп02-6.

4. Состав данного преступления формальный. Преступление считается совершенным самим фактом уклонения от оказания помощи лицу независимо от наступивших последствий.

Статья 125. Форма и содержание искового заявления

Статья 125. Форма и содержание искового заявления

1. Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исковое заявление, подаваемое посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащее ходатайство об обеспечении иска, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них;

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка;

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;

10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

3. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Судебная практика и законодательство — АПК РФ. Статья 125. Форма и содержание искового заявления

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 44, 46, 49, 125, 150 АПК РФ и установив, что при предъявлении требований одновременно к четырем ответчиками, истцы не конкретизировали требования к каждому из них, и отказ истцов от требований к Учреждению не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы Учреждения, принял отказ от требований к указанному ответчику и на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ прекратил производство по делу в указанной части.

Отменяя принятые по делу решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и прекращая производство по делу, суд округа руководствовался положениями статей 125, 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», и обоснованно исходил из того, что по делу N А51-8097/2014 Арбитражного суда Приморского края имеется вступившее в законную силу решение по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениям статей 125, 126, 128, 129, 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу, что, несмотря на оставление заявления общества о признании недействительным решения фонда без движения, общество не предприняло всех необходимых и зависящих от него мер для устранения выявленных недостатков, поскольку не представило в установленный срок (до 10.10.2016) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывает свои требования.

Обращаясь в суд первой инстанции, предприниматель согласно пунктам 4 и 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен был указать предмет иска, обстоятельства и правовые нормы, на которых он основывал свои требования.

Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, на которых истец основывает свои требования к ответчику, под предметом иска — материально-правовое требование истца к ответчику (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга от 14.07.2016 заявление общества «Меркурий Плюс» возвращено в связи с несоблюдением требований статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Не согласившись с позицией арбитражного суда первой инстанции, заявитель обратился с апелляционной жалобой на состоявшееся определение о возвращении.

определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2016 исковое заявление оставлено без движения и предложено истцу в срок до 25.04.2016 выполнить требования статей 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представить доказательства того, что ответчик Колинько Э.Б. является индивидуальным предпринимателем, представить нормативное обоснование заявленного в марте 2016 года требования о признании договора от 2002 года недействительным.

Отменяя определение суда первой инстанции, апелляционный суд, руководствуясь положениями статей 27, 28, 125, 150, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 36 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», исходил из того, что предусмотренные в законе основания для прекращения производства по делу являются исчерпывающими и не могут быть дополнены по усмотрению арбитражного суда. В данном случае спор между юридическими лицами о взыскании задолженности по договору займа подведомствен арбитражному суду, поскольку возник между двумя юридическими лицами из экономической деятельности. При этом суд указал, что истец исковые требования с момента обращения в арбитражный суд не уточнял. Учитывая, что фактически требований к Одинцову А.Н. истец не предъявлял, прекращение производства по делу является преждевременным.

Возвращая исковое заявление, суды, руководствуясь статьями 4, 125, 126, 129 Арбитражного кодекса Российской Федерации, исходили из того, что спор возник из гражданских правоотношений, подлежит рассмотрению по правилам искового производства и соблюдение претензионного порядка обязательно в силу части 5 статьи 4 Арбитражного кодекса Российской Федерации, иск предъявлен до истечения предусмотренного нормами процессуального права срока для досудебного урегулирования спора.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные сторонами доказательства, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска исходя из подтвержденности факта поставки товара и отсутствия доказательств его своевременной оплаты в полном размере. При этом, вопреки возражениям ответчика, и со ссылкой на взаимосвязанные положения статей 49, 125 АПК РФ, а также разъяснения, данные в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», апелляционный суд отметил, что сам факт поставки товара, вне зависимости от того, на основании какого договора он совершен, является имеющим основное значение юридическим фактом, с которым нормы материального права связывают обязательство покупателя оплатить товар.

исковое заявление, заявление, апелляционная жалоба, кассационная жалоба, содержащие ходатайство о принятии обеспечительных мер (статьи 125, 260, 265.1, 277, 283 АПК РФ).

14. Обращаясь с исковым заявлением в арбитражный суд, истец в соответствии с частью 3 статьи 125 Кодекса обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно пункту 1 статьи 126 Кодекса к исковому заявлению должны быть приложены уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие такое направление.

9. При обращении в арбитражный суд в порядке части 1 статьи 52 АПК РФ, а также при обжаловании судебных актов прокурор обязан соблюдать требования к форме и содержанию обращений в арбитражные суды, предусмотренные Кодексом (статьи 125, 193, 199, 209, 263, 274, 294 АПК РФ).

В случае отсутствия соответствующей информации в заявлении органа или должностного лица, обратившегося с требованием о привлечении к административной ответственности, такое заявление подлежит оставлению без движения ввиду несоблюдения требований к его содержанию, которые вытекают из пункта 4 части 2 статьи 125 АПК РФ в его взаимосвязи с частью 1.1 статьи 29.10 КоАП РФ.

исковое заявление (статья 125 АПК РФ);

заявление о признании нормативного правового акта недействующим (статья 193 АПК РФ);

заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными (статья 199 АПК РФ);

3. Форма и содержание заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве и порядок его подачи в арбитражный суд должны отвечать требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Заявитель обязан направить кредиторам или иным лицам, в отношении которых совершена оспариваемая сделка, копии заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.5. Рекомендуется учитывать, что в соответствии со статьей 204 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В заявлении указываются:

В соответствии со статьей 204 АПК заявление о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 125 АПК. В заявлении указываются:

— наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

Данное законоположение должно рассматриваться в системе норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктами 5 и 7 части 2 его статьи 125 в исковом заявлении в суд должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. Указанной процессуальной обязанности истца корреспондирует обязанность арбитражного суда при рассмотрении дела исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, и т.д. (часть 1 статьи 162), а при вынесении решения оценивать доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, устанавливать права и обязанности лиц, участвующих в деле (часть 1 статьи 168), указать в мотивировочной части решения доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле (пункт 2 части 4 статьи 170).

— жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2010, N 31, ст. 4197; 2011, N 29, ст. 4291);

Кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 N 167-I
«Уголовный кодекс Республики Казахстан»

Часть II. Особенная часть

Глава 1. Преступления против личности

Статья 125. Похищение человека

1. Похищение человека —

наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

ж) в отношении двух или более лиц;

з) из корыстных побуждений, —

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) совершены организованной группой;

б) совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной);

в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, —

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

1. Лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного преступления.

2. Под эксплуатацией лица в настоящей статье и статьях 126, 128 и 133 настоящего Кодекса понимаются:

1) использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным цели получения материальной выгоды;

3) принуждение лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) иного имущества;

4) иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) другого лица.

Популярное:

  • Наследники по закону первой очереди гк Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям Статья 1261. Первая очередь наследников по закону 1. У первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, тот из супругов, […]
  • Судебный участок 100 усть-илимска Судебный участок 100 усть-илимска О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 18 февраля 2009 года (в ред. Законов Иркутской области от 29.12.2009 N 113/79-оз, от 24.12.2010 N 139-ОЗ, от 14.07.2011 N 71-ОЗ, от 10.11.2011 N 112-ОЗ, от 07.06.2012 N 49-ОЗ, […]
  • Эвакуация автомобилей коап Эвакуация при нарушении правил парковки Внимание! С 19 июня 2015 года действуют новые правила эвакуации автомобилей Эвакуация уже не является большой редкостью и во многих городах страны это является основным способом борьбы с нарушением правил парковки. В этом материале мы рассмотрим […]
  • Иск о признании права на недвижимое имущество Как составить исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество Оглавление: 1. Общие требования к составлению иска 2. Вводная часть иска 3. Обстоятельства, на которых основаны требования, и подтверждающие их доказательства 4. Требования истца 5. Документы, […]
  • Ходатайства в апк рф статья Арбитражный суд Магаданской области Отделение Магадан г. Магадан Получатель УФК по Магаданской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Магаданской области, л/с 04471240580) Расчетный счет Изменились правила для участников судебных процессов в арбитражных судах Федеральным законом от 27 […]
  • Авансовые платежи по усн за 2014 год для ип Как ИП заполнить декларацию по УСН, если авансовые платежи не уплачивались? Добрый день, уважаемые форумчане. Я ИП, без работников. УСН(оказываю услуги)ИП зарегистрировано 20.01.2014 22.12.2014 заплатил:ПФР взносы - 16443.42 р.ФФОМС взносы - 3225.44 р. Доход за 2014 г - 468 800,00 […]